تاثیر تغییر سن شناسنامه در برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد مطالبات تامین اجتماعی - مقررات مربوط به تامین اجتماعی


وکیل دیوان عدالت در ملارد - وکیل دیوان عدالت در هشتگرد - وکیل دیوان عددالت بوشهر

اساساً معیار برخورداری از حقوق مندرج در قانون تامین اجتماعی همان سن شناسنامه ای است که در ابتدای بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود و البته تغییرات بعدی در سن شناسنامه ای برای سازمان تامین اجتماعی اعتباری ندارد.

بنابراین اگر حکم قضایی مبنی بر تغییر تاریخ تولد صادر شده باشد این حکم و توجه به آن تحت شرایطی برای سازمان تامین اجتماعی معتبر است:

اولاً :برابر تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی معیار تشخیص سن برای بهره‌مندی از حقوق مندرج در قانون تامین اجتماعی سن شناسنامه ای است که در ابتدای بیمه شدن به سازمان ارائه شده یا می شود.

ثانیا : برابر رای وحدت رویه شماره 81 مورخ 1381 /05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنها احکام صادره از محاکم عمومی حقوقی یا همان مراجع قضایی که در خصوص اصلاح تاریخ تولد تا قبل از تاریخ تصویب قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب 1379 معتبر خواهد بود و لازم الاجرا.

ثالثا : هر گونه تغییر در تاریخ تولد بعد از تصویب این قانون در صورتی که صورت گرفته باشد به هر طریق که البته احکام قضایی نیز مستثنی نمی باشد ملاک احراز شرایط حقوق تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی نمی باشد.

یک نمونه رای دیوان عدالت اداری با عنوان : ملاک محاسبه سن در قانون تامین اجتماعی 

مطالب بیشتری در موضوعات تامین اجتماعی را در این لینک بخوانید


ملاک سن با زنشستگی - اعتبار شناسنامه جدید در تامین اجتماعی - وکیل دیوان عدالت در شهر کرد
تاثیر تغییر سن شناسنامه در برخورداری از مزایای قانون تامین اجتماعی ,اساساً معیار برخورداری از حقوق مندرج در قانون تامین اجتماعی همان سن شناسنامه ای است که در ابتدای بیمه شدن به سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود و البته تغییرات بعدی در سن شناسنامه ای برای سازمان تامین اجتماعی اعتباری ندارد.