تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


وکیل تهران برای تخلف اداری - وکیل تخلفات اداری اهواز - وکیل کریمی - وکیل خوب تخلف اداری

در صورتی که تنها مستند محکومیت کارمند دولت به یکی از مجازات های مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارتکاب یکی از جرائم کیفری بوده و بر اساس حکم محکومیت کیفری وی را به یکی از مجازات های اداری محکوم نموده باشند ،در صورت صدور حکم برائت شاکی پرونده در پرونده کیفری و تمرکز هیات در حکم خود به محکومیت وی به مجازات اداری صرفا بر اساس ارتکاب جرم کیفری و در این صورت و در فرض صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب و یا صدور حکم برائت و عدم اثبات ارتکاب جرم، امکان محکومیت وی به مجازات اداری وجود ندارد اما چنانچه کارکنان دولت همزمان با ارتکاب جرم کیفری، تخلفات اداری نیز انجام داده باشد ولو در محاکم کیفری قرار منع تعقیب نسبت به وی صادر شده باشد صدور قرار منع تعقیب از ناحیه مرجع قضایی مانع رسیدگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد صدور رای منع تاثیری در مجازات تخلف اداری نخواهد داشت.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

رای دیوان

شماره دادنامه : 9109970900502638 مورخ : 1391/10/12

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضائی در رسیدگی و رای هیات

رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخریدی که تنها به استناد ارتکاب بزه اخذ رشوه صادر شده با توجه به صدور حکم برائت در مرجع قضایی مستحق نقض در دیوان عدالت اداری است شماره دادنامه ....مورخ.... رای دیوان با عنایت به اینکه تنها مستند محکومیت شاکی به بازخریدی ارتکاب بزه اخذ رشوه بوده در حالی که طی دادنامه شماره... صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی حکم برائت شاکی پرونده صادر گردیده است و کل دفاعیات ناجا در لایحه دفاعی بر اساس به اخذ رشوه بوده بنابراین حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در همان هیات صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه -فرح پور محمدی


تاثیر محکومیت کیفری در اخراج کارمند - نمونه رای تخلفات اداری - نمونه رای برای تخلف اداری
تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری ,صدور قرار منع تعقیب از ناحیه مرجع قضایی مانع رسیدگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد صدور رای منع تاثیری در مجازات تخلف اداری نخواهد داشت.