اخذ پروانه تعمیرات ساختمان ازشهرداری و مقررات مربوط به آن

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل برای امور ساختمانی-وکیل متخصص تخلفات ساختمانی-وکیل جهت تخلفات ساختمانی

لزوم اخذ پروانه جهت تعمیرات اساسی

کلاسه پرونده 911663/91/33_2465

مرجع رسیدگی شعبه 33 دیوان عدالت اداری

شاکی الف و ب با وکالت ج در دعوی اصلی و د به عنوان وارد ثالث طرف شکایت شهرداری منطقه 7 تهران الف و ب

موضوع شکایت و خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

گردش کار

خواسته شاکی دعوی اصلی در پرونده کلاسه 911663/91/33 اعتراض به رای شماره 910506 مورخ 91/5/1 صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری بر مبنای زمان ساخت ملک با اتکاء نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده کلاسه 584/306/91 شعبه 306 شورای حل اختلاف منطقه 7 تهران می باشد و وکیل شاکی دعوی اصلی توضیح می دهد که موکلین وی مالک منافع بوده و تخریب به موجب تامین دلیل که مبتنی بر نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف می باشد صحیح نبوده و خواستار ابطال رای شماره 91506 مورخ 91/5/1 کمیسیون ماده 100 شهرداری ضمن صدور دستور موقت می شود که در خصوص خواسته دستور موقت ‏طی داد نامه شماره 1450 مورخ 91/8/22 شعبه حکم بر توقف عملیات اجرایی نسبت به رای معترض عنه را صادر و متعاقب آن دادخواست شاکی و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ و در اثناء دادرسی آقای نصرا... محمدزاده با تقدیم دادخواستی به طرفیت شهرداری و شاکیان دعوی اصلی به عنوان وارد ثالث در پرونده کلاسه 2465/91/33 در دعوی مداخله نموده و در دادخواست خود توضیح داده است رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بر خلاف تبصره یک ماده مذکور صادر شده و با لحاظ زمان ساخت و با استناد به تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری خواستار رسیدگی از شعبه شده است که داد خواست وارد ثالث نیز به این شعبه ارجاع و پس از ابلاغ به مشتکی‌عنه مدیر حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکات دعوی اصلی طی لایحه مثبوت به شماره 348 مورخ 91/11/28 دفاعا بیان می دارد ذینفع بدون اخذ مجوز قانونی و بر خلاف ضوابط و مقررات شهرداری و شهری اقدام به تعمیرات داخلی در واحد شرقی طبقه اول نموده و 404 مترمربع از طبقه همکف را با دسترسی مجزی به گذر به رستوران تبدیل کرده و 64/50 متر مربع بنای غیر مجاز در حیاط ساختمان با دیوار احداث نموده است و خواستار رسیدگی با استناد به مواد 55 و 100 قانون شهرداری و رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 77/5/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت خارج از نوبت می شود و در ارتباط با دادخواست وارد ثالث نیز طی لایحه مثبوت به شماره 3669 مورخ 91/12/27 اظهار می‌دارد نصرا... محمدزاده فاقد هرگونه سمت قانونی است و ملک مورد نظر تحت سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی ره قرار دارد و به لحاظ احداث بنای غیر مجاز و غیر اصولی در ماهیت دعوی نیز خواستار رد شکایت می شود اینک با توجه به محتویات پرونده شعبه ختم رسیدگی را اعلام به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای دیوان نظر به این که اولا رعایت اصول شهرسازی که در طرح های توسعه شهری با توجه به شرایط اقلیمی جغرافیای اقتصادی اجتماعی فرهنگی فیزیکی قبلا تعیین و با تصویب مراجع ذی ربط رسیده و اصول فنی درباره ساختمان تاسیسات برق مکانیکی مسایل ایمنی کاربری مواد و مصالح ساختمان و اصول بهداشتی که به منظور حفظ سلامت جسم و روان شهروندان وضع می شود در امر طراحی و احداث ساختمان الزامی است و عدم رعایت هر یک از این اصول کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را مجاز می دارد نسبت به تخریب و انهدام تمام یا قسمتی از ساختمان با استناد به تبصره 1 ماده 100 قانون مذکور رای صادر نماید و ثانیاً مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدمات شهری باید قبل از هر اقدام عمرانی پروانه ساخت تحصیل نمایند و در صورت عدم اخذ پروانه و مبادرت به احداث بنا در صورت عدم رعایت اصول فوق الذکر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تعیین جریمه نبوده و الزاما بایستی حکم به تخریب صادر نماید ثالثاً طبق مقررات ایمنی و حفاظت مرمت و بازسازی و هرگونه تعمیر اساسی که موجب افزایش برابری ساختمان باشد نظیر تعویض سقف یا هر یک از اعضای اصلی سازه ای یا بازسازی ساختمان تخریب شده و به طور کلی هر اقدام عمرانی که به منظور نگهداری ساختمان انجام می شود و نظیر مراقبت و حفاظت از ساختمان از بروز خرابی ها اقدام عمرانی محسوب و طبق ماده 3 قانون شهرداری مستلزم اخذ پروانه از شهرداری جهت عملیات ساختمانی است و رای وحدت رویه شماره 93 مورخ77/5/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می باشد ثالثاً تخلفات ساختمانی قبل از سال 1357 نیز مطابق نظریه شماره 7/4589_1373/7/27 اداره حقوقی قوه قضاییه همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره های اصلاحی 1 و 2و3 و 8 الحاقی 9 و 10 و 11 ماده 100 قانون شهرداری ها است و ایراد به رای کمیسیون ماده 100 قانون مورد بحث به لحاظ عدم توجه به زمان ساخت بنا و عطف به ما سبق نشدن قانون وارد نمی باشد لذا بنا به جهات فوق از آنجایی که اقدام عمرانی شاکیان دربی اصلی بدون اخذ مجوز از شهرداری بوده به رای شماره 910506 مورخ 91/5/1 کمیسیون ایرادی که در تغایر و تخلف با موازین قانونی باشد به نحوی که به اساس رای لطمه وارد نماید نبوده بنابراین اعتراض به غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و استواری رای معترض به با اجازه حاصل از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی دعوی اصلی صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت وارد ثالث نظر به اینکه منشا ورود مشارالیه به دعوی و تقدیم دادخواست وارد ثالث ناشی از محقق شدن شاکیان دعوی اصلی با اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد که شعبه دعوی شاکیان اصلی را غیر وارد تشخیص داده با این وصف دعوی وی نیز به طبع دعوی اصلی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد. محمدرضا دلاوری رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری.بر گرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمد رضا دلاوری


پروانه تعمیرات ساختمان - نمونه رای تعمیرات ساختمانی - وکیل برای امور ساختمانی
پروانه شهرداری برای تعمیرات ساختمان,طبق مقررات ایمنی و حفاظت مرمت و بازسازی و هرگونه تعمیر اساسی که موجب افزایش برابری ساختمان باشد نظیر تعویض سقف یا .... اقدام عمرانی محسوب و طبق ماده 3 قانون شهرداری مستلزم اخذ پروانه از شهرداری جهت عملیات ساختمانی است