نحوه صحیح طرح شکایت علیه کمیسیونهای شهرداری

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


وکیل شکایت از کمیسیون ماده 77 شهرداری-وکیل برای کمیسیون ماده 100 شهرداری-وکیل جهت امور عوارض شهرداری-نمونه رای شکایت از کمیسیون ماده 77

کمیسیونهای شهرداری مطابق موازین و مقررات قانونی دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از شهرداری بوده و ترکیب اعضای آن و نحوه تصمیم‌گیری و محدوده صلاحیت های مربوطه و مطابق مقررات قانونی معین و مشخص گردیده لذا طرح دعوای ابطال رای کمیسیون فوق به طرفیت شهرداری که هیچ گونه مدخلیت و نیز مسئولیتی نسبت به آرای این کمیسیون‌ها ندارد فاقد موقعیت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری-09194504079

در زیر یک نمونه از آراء شعب تجدیدنظر محاکم حقوقی در این خصوص ارائه می گردد.

دادنامه : 9209970222501502 مورخ : 1392/11/06

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شهرداری با مدیریت آقای ق.و به نمایندگی آقای ن. ن به طرفیت تجدیدنظرخوانده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00336 مورخ 1392/04/10 شعبه 30 دادگاه محترم عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر صدور حکم سال رای شماره مورخ و به طرفیت شهرداری به عنوان اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی کوکلا له و در حق تجدیدنظرخوانده که بر صدور حکم به ابطال رای شماره 77 ک /319/531047 اشعار داشته و مالا وارد و مواجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مغایرت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا اولاً  رای معترض عنه موضوع دعوی و از سوی ک آصدار یافته از آنجا که کمیسیون یادشده مطابق موازین و مقررات قانونی دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل و منفک و علیحده از شهرداری بوده و ترکیب اعضا و نحوه تصمیم‌گیری و محدوده صلاحیت های مربوطه و غیره مطابق مقررات قانونی معین و مشخص گردیده لذا طرح دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه که هیچ گونه مدخلیتی و نیز مسئولیتی نسبت به رای مورخ کمیسیون یادشده نداشته از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی بوده و بدان صورت قابلیت استماع نداشته ثانیاً مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 699 مورخ 1386/03/22 کلیه سازمانهای دولتی می توانند اعتراض خود را نسبت به آراء کمیسیون ها و از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دادگاههای دادگستری مطرح نمایند که مطابق مقررات یاد شده نیز دعوی یاد شده صرفاً و فقط به طرفیت کمیسیون معنونه ممکن و مقدور بوده و شهرداری هایی که کمیسیون مزبور در آن تشکیل می گردند به هیچ وجه مداخله در دعوی مارالوصف نمی توانند داشته باشند و به ترتیب نیز دعوی به طرفیت شهرداری واقع فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بوده و صدور رای در بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم اعتراض خواهان بعدی نسبت به آن مجوزی برای قابلیت استماع دعوی مرقوم به طرفیت تجدیدنظرخواه نخواهد بود همچنین با توجه به عدم ابراز دفاعیات موثر از سوی تجدیدنظرخوانده و نسبت به ایراد ابرازی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع دعوی) خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد رای دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران-طاهری-موحدی


نمونه رای شکایت از کمیسیون ماده 77 - وکیل شکایت از کمیسیون ماده 77 شهرداری - وکیل برای کمیسیون ماده 100 شهرداری
نمونه دادخواست شکایت از شهرداری,برای شکایت از آراءکمیسیون های شهرداری می بایست همان کمیسیون را طرف دعوی قرارداد و طرح شکایت علیه شهرداری مسموع نبوده زیرا شهرداری در صدور رای و رسیدگی های دادرسی بعدی آن هیچ نقشی ندارد.