تاثیر خرید ملک خریدار درقبول اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


وکیل برای اعاده دادرسی دیوان-وکیل جهت اعاده دادرسی-وکیل متخصص در دیوان عدالت-وکیل برای دیوان عدالت

خرید ملک ذینفع از سوی شریک یکی از ادله رای صادره تخریب عدم رعایت قانون تملک آپارتمان ها می باشد بدین نحو که مالک یا سازنده بعد از فروش بخشی از ملک یا واحدی از آپارتمان مبادرت به تخلف ساختمانی از جمله احداث طبقه مازاد یا تبدیل پارکینگ به مسکونی یا تجاری بدون رضایت خریدار سابق می نماید چرا که این خریدار وفق قانون تملک آپارتمان ها به نسبت مالکیت خود در اعیانی در عرصه نیز شریک مشاعی است و تصرف در ملک مشاعی بدون رضایت او مجاز نیست حال بعد از صدور رای تخریب در مورد احداث بنایی در این رابطه و تایید آن در مراحل تجدید نظر دیوانی با خرید ملک از سوی مالک مشاعی این تغییر می تواند به عنوان دلیل جدید تغییری باشد که از موجبات اعاده دادرسی تلقی گردد.وکیل برای اعاده دادرسی دیوان+وکیل جهت اعاده دادرسی+وکیل متخصص در دیوان عدالت+وکیل برای ماده 100 شهرداری

وکیل برای دیوان عدالت-091945040799

دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون باذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است به شعبه صادرکننده رای تقدیم می شود و هزینه دادخواست آن برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدید نظر دیوان است رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادر کننده حکم قطعی است.

شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می کند شعبه رسیدگی کننده به اعاده دادرسی میتواند در صورت احراز ضرورت دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید درصورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد شعبه رسیدگی کننده پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض می نماید و حکم اول به قوت خود باقی می ماند حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان نمی‌تواند وارد دعوی شود. برگرفته از آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری- امید محمدی -رامتین قانع

این مطلب را نیز از دست ندهید : شرایط پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری


وکیل تخصصی اعاده دادرسی - وکیل متخصص اعاده دادرسی - وکیل دیوان عدالت تهران
مقررات اعاده دادرسی در دیوان عدالت,خرید ملک از خریدار شاکی که شکایت خود را از فروشنده بابت تخلفات ساختمانی در دیوان عدالت اداری مطرح نموده موجب پذیرش اعاده دادرسی در رفع حکم تخریب در دیوان عدالت اداری می شود