جریمه تغییر کاربری مسکونی به اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی-شرایط استفاده اداری از ملک مسکونی-قانون استفاده اداری از ملک مسکونی-استفاده تجاری از اماکن مسکونی- استفاده از املاک مسکونی برای کار اداری-شرایط فعالیت اداری در ملک مسکونی-جریمه استفاده تجاری از ملک مسکونی-استفاده از مسکونی برای کار انبار-وکیل کمیسیون ماده 100-نمونه لایحه دیوان عدالت اداری تبدیل پارکینگ به مغازه-فرمول محاسبه جریمه ماده 100شهرداری

جریمه تغییر کاربری مسکونی به اداری

ابطال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ناظر به تبصره بند 24 ماده 55

منشاء قانونی

در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند درصورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی ک حال من از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود آرای قطعی کمیسیون بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این مرجع می باشد.

نظر به اینکه توافق فی‌مابین شاکی و شهرداری راجع موضوع موخر بر رای کمیسیون ماده صد میباشد و طی دادنامه شماره شهرداری به اجرای مفاد صورتجلسه کمیسیون توافقات مورخه در قبال دریافت الباقی وجه مندرج در آن محکوم گردیده و... با اجرای آن موضوع اجرای رای کمیسیون ماده صد که بر اساس شکایت شهرداری صادر و مجری آن نیز شهرداری می باشد منتفی خواهد شد چرا که با اجرای توافق نامه تجاری موضوع توافق تثبیت می گردد در آن صورت موضوع تعطیلی آن از بین خواهد رفت و با انتفاء موضوع رای کمیسیون خواسته شاکی محقق و صدور رای به نقض آن تحصیل حاصل و بلااثر می‌باشد لذا با وصف مراتب فوق شکایت غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.

برای مطالعه نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : اعتراض به تعطیلی محل کسب ماده 100

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 بدون سند مالکیت


جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی09125253824 - وکیل کمیسیون ماده 100-09125253824 - وکیل متخصص شهرداری
جریمه تغییر کاربری مسکونی به اداری,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها