نمونه رای دادگاه مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


نمونه رای دادگاه-نمونه رای تغییر کاربری-رای تغییر کاربری-وکیل امور تغییر کاربری

وکیل امور شهرداری-09194504079

پرونده کلاسه...... شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر لامرد (101 جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره.......

شاکی...... سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به نشانی........

متهم..........آقای به نشانی......

اتهام : تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها

گردشکار:به تاریخ...... در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری 2 لامرد به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق‌الذکر تحت نظر است دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص شکایت جهاد کشاورزی شهرستان لامرد علیه آقای.....فرزند...... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی دادگاه با توجه به دفاعیات متهم که اظهار داشت حسب استعلامات از دهیاری که حصارکشی اطراف زمین را بلامانع تشخیص هیچ گونه ساخت و ساز دیگری انجام ندادم از طرفی ایجاد دیوار اطراف زمین توسط متهم جهت استفاده بهینه از فضای موجود بوده است و ایجاد بنا ساختمان دیوار را نمی توان تغییر کاربری دانست عرف نیز این موضوع را تغییر کاربری نمی‌داند سوءنیت مجرمانه نیز یکی از ارکان تشکیل بزه بوده که احراز نمی گردد بنابراین به دلیل جرم نبودن عمل مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان فارس می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان لامرد

رای دادگاه تجدیدنظر

پرونده کلاسه شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان فارس تصمیم نهایی شماره......

هیات دادگاه آقایان...... مستشار..... دادگاه

تجدیدنظر خواه : سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به نشانی...... تجدیدنظرخوانده آقای..... به نشانی.....

گردش کار : به تاریخ فوق جلسه شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان فارس امضاکنندگان زیر و با حضور اعضا و نماینده دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شیراز تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است نماینده دادستان اظهار می دارد با توجه به کیفرخواست صادره تقاضای صدور حکم مقتضی دارم هیات دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و پس از مشاوره با اعضا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

اعتراض سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با نمایندگی آقای...... نسبت به دادنامه شماره...... شعبه 101 دادگاه کیفری 2 لامرد که به موجب آن در خصوص اتهام آقای...... مبنی بر تغییر کاربری اراضی قرار منع تعقیب صادر گردیده نظر به اینکه حصار دیوار پیرامون اراضی زراعی موجب خرد شدن اراضی زراعی مانع تولیدات کشاورزی و تغییر ماهیت اراضی زراعی گردیده که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب 85 هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی ممنوع گردیده و احداث دیوار پیرامون باغها در موارد ضروری منصرف از اراضی زراعی بوده بنابراین مستنداً به بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار معترض عنه نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه محترم صادر کننده قرار اعاده می شود این رای قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان فارس _مستشار شعبه 15 دادگاه استان فارس

نکته مهم این برای آن است که در رای بدوی احداث دیوار به طور مطلق حول و اطراف اراضی زراعی و باغ ها را پذیرفته لیکن در رای دادگاه تجدید نظر تنها جز در موارد ضروری مربوط به باغ ها احداث دیوار یا دیوار کشی اطراف اراضی زراعی را نپذیرفته و تنها محدود به موارد ضروری و باغ نموده است.

 


نمونه رای دادگاه - نمونه رای تغییر کاربری - رای تغییر کاربری
وکیل امور تغییر کاربری, اساساً در این که از دیوار کشی اطراف اراضی زراعی و باغها از مصادیق تغییر کاربری هست یا خیر بین قضات در این خصوص اختلاف نظر هست خاصه که برابر دستورالعمل قانون حفظ کاربری اراضی زراعی دیوارکشی از مصادیق تغییر کاربری محسوب می گردد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها