تاثیر دستور موقت توقف اجرای مصوبه نسبت به کسانی که از آن شکایت نکرده اند.

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


وکیل برای امور شهرداری-دستور موقت ابطال مصوبه-دستور موقت برای مصوبه-وکیل تخصصی شهرداری-ضمانت اجرای دستور موقت

وکیل امور شهرداری-09194504079

این مطلب توسط اینجانب وکیل متخصص دیوان عدالت اداری تحریر شده است

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

برابر ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شاکی میتواند ضمن طرح شکایت خود،یا حتی پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات و تصمیمات و آراء قطعی،ممکن است سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن در آینده غیر ممکن یا متعسر می شود،تقاضای صدور دستور موقت را بنماید.

مرجع رسیدگی به این تقاضا همان شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند. اما در خصوص تقاضای دستور موقتی که در ضمن درخواست ابطال مصوبه از دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود. برابر ماده 36 همین قانون،پرونده ابتدا جهت رسیدگی به تقاضای مزبور [قبل از رسیدگی در هیات عمومی]، به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود و حسب ظاهر منظور از شعب،همان شعب بدوی دیوان عدالت میباشد و البته به تقاضای صدور دستور موقت در شعبه خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

اما بدون شک ممکن است برای شما سوال پیش آید که دستور موقتی که به جهت توقف اجرای مصوبه ی دولتی یا حتی مصوبات شورای شهر بعد از تقاضای ابطال مصوبه صادر می شود آیا صدور آن دایر بر توقف اجرای مصوبه فقط از بابت شاکی و تنها به نفع وی اعمال می‌شود؟

به معنای دیگر آیا با صدور دستور موقت صرفاً اجرای مصوبه نسبت به شاکی متوقف می گردد یا اینکه خیر اجرای مصوبه را به طور کلی(و صرفنظر از سمت شاکی) متوقف می کند؟.

برابر قانون زمانی که فردی در اجرای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 درضمن تقاضای ابطال یک مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت می‌نماید و با آن موافقت می‌شود قطع نظر از اینکه مصوبه تنها نسبت به شاکی شمول داشته یا اینکه افراد دیگری را نیز در بر بگیرد دستور موقت به طور کامل مشمول مصوب شده و شامل افرادی غیر از شاکی پرونده نیز می‌شود اما به هر حال چنانچه طرف شکایت از اجرای دستور موقت استنکاف نماید،

برابر ماده 39 همان قانون متخلف به انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و فرقی نمی کند که آیا شعبه راسا استنکاف را احراز نموده یا شخص یا سایر افراد ذینفع مراتب استنکاف را به شعبه اعلام کرده باشند نظریه مشورتی شماره 90/57 مورخ 1390/04/05کمیسیون دیوان عدالت اداری نیز موید همین نظر است.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری09125253824-09915253824


دستور موقت دیوان عدالت - مقررات دستور موقت در دیوان عدالت - نحوه اجرای دستور موقت
نحوه اجرای دستور موقت ابطال مصوبه, با صدور دستور موقت از سوی شعبه،مفاد رای و منضمات آن نه تنها نسبت به شاکی بلکه در مورد کلیه اشخاصی که در آن دستور موقت و مصوبه ذینفع می باشند و از اجرای مصوبه متضرر می‌شوند اجرا می گردد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها