شرایط درخواست تغییر کاربری در کمیسیون جهاد کشاورزی

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها


درخواست تغییر کاربری-شرایط تغییر کاربری باغ-وکیل دیوان عدالت-وکیل متخصص تغییر کاربری

آیا سند عادی جهت طرح درخواست در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کفایت می کند؟


شرایط و مقدمات مربوط به درخواست تغییر کاربری در مراجع ذیربط

برابر مقررات برای تقاضای تغییر کاربری باید سند رسمی و شش دانگ باشد و در غیر این صورت می توان از راه های ذیل اقدام نمود:

از سند مالکیت مشاعی با جلب نظر کلیه مالکین مشاعی ملک در قالب یک طرح.

احکام قطعی صادره از محاکم که دلالت بر مالکیت قطعی اشخاص نماید.

گواهی ادارات ثبت مشعر بر مالکیت اشخاص آرای شورای حل اختلاف که به تایید مراجع قضائی یا مراجع ثبتی رسیده باشد.

گواهی اداره ثبت مشعر بر تایید مستثنیات مالکین اصلاحات اراضی موضوع ماده 3 قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی پس از تایید مدیریت امور اراضی استان

گواهی اداره ثبت مشعر برترین مالکیت اراضی مالکین خود کار اصلاحات اراضی با تعیین حدود پس از تایید مدیریت امور اراضی استان.

ارائه اصل برگ واگذاری نسق زراعی زارعان اصلاحات اراضی با تعیین حدود و تایید مدیریت امور اراضی استان.

برای مطالعه مطالب بیشتر در این مورد لطفا اینجا را کلیک نمایید.

وکیل دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این نمونه رای دادگاه را از دست ندهید : نمونه رای دادگاه برای تغییر غیر مجاز کاربری اراضی


درخواست تغییر کاربری با قولنامه - تغییر کاربری با سند عادی - تغییر کاربری املاک بدون سند
تغییر کاربری ملک بدون سند رسمی,برابر مقررات باید تقاضای تغییر کاربری با سند رسمی و شش دانگ باشد و تغییر کاربری املاک بدون سند می توان از راه های ذیل اقدام نمود سند مالکیت مشاعی با جلب نظر کلیه مالکین مشاعی ملک در قالب یک طرح.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها