شکایت تبدیل وضعیت استخدامی از سازمان بنادر و دریانوردی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


وکیل امور استخدامی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل دعاوی استخدامی-وکیل دیوان عدالت-وکیل شکایت استخدامی

سازمان بنادر و دریانوردی دارای شخصیت مستقل حقوقی از وزارت راه و شهرسازی بوده و دعاوی مستقیماً باید به طرفیت این سازمان اقامه شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9209970903300375 مورخ 1392/02/31

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست آقای(م.ب) به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و معاونت مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ملاحظه مدارک و مستندات پیوست و پاسخ مراجع طرف شکایت و صرف نظر از اینکه در حال حاضر شاکی به صورت قرارداد کار معین اشتغال داشته و مشمول مصوبه تغییر وضعیت مستخدمین خرید خدمت به پیمانی نمی باشد اصولاً رابطه استخدامی فی مابین شاکی و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و حسب مدارک موجود در پرونده شاکی در حال حاضر در سازمان بنادر و دریانوردی اشتغال به کار دارد و مرجع اخیر الذکر از نظر حقوقی دارای شخصیت مستقل از وزارت راه و شهرسازی می باشد بر این اساس شکایت متوجه طرف شکایت نبوده و به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه معروفی _گودرزی

در صورت تمایل به مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان دولت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - تبدیل وضعیت استخدامی - نمونه رای دیوان
نمونه رای تبدیل وضعیت استخدامی, اساسا تبدیل وضعیت استخدامی در دیوان عدالت اداری صرفنظر از نوع رابطه استخدامی کارمند با سازمان متبوع همانند قرارداد کار معین به پیمانی میبایست دعوی به طور صحیح به طرفیت سازمان مربوطه مطرح گردد در غیر این صورت مطابق نمونه رای قرار رد دعوا صادر می گردد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها