عوارض شهرداری از شرکت های صنعتی و تولیدی

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 77


وکیل ابطال عوارض شهرداری-وکیل عوارض شهرداری-وکیل کمیسیون عوارض-وکیل ماده 77-وکیل متخصص عوارض

عوارض شهرداری از شرکت های صنعتی و تولیدی

شهرداری حق اخذ عوارض از شرکتهای صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها را ندارد چراکه وصول عوارض در قبال ارائه خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903200378 مورخ 1392/02/28

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری سروستان به خواسته فوق الاشعار اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 با توجه به مجموعه محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه با عنایت به مدارک ابراز شده از جانب شاکی شرکت خارج از حریم شهرداری سروستان می باشد و شهرداری هیچ گونه خدمتی برای شرکت مذکور ارائه نمی‌دهد و اخذ عوارض در قبال خدمت می باشد و به علاوه رای وحدت رویه شماره 835 مورخ 1384/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید عدم صلاحیت شهرداری نسبت به شرکتهای صنعتی و تولیدی که خارج از محدوده و حریم شهر هاست می باشد بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کریمی تبار _عبدالهی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : تفاوت عوارض با مالیات

نمونه آراء بیشتر در مورد کمیسیون ماده 77 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


عوارض از شهرکهای صنعتی-09125253824 - نمونه رای عوارض شهرک صنعتی - ابطال عوارض شهرک صنعتی
وکیل متخصص عوارض شهرداری-09125253824,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و با ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها