اعاده دادرسی از رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی


اعاده دادرسی از ماده ۱۰۰-اعاده دادرسی ماده صد-نحوه اعاده دادرسی دیوان-وکیل برای اعاده دادرسی-وکیل تخصصی اعاده دادرسی-وکیل تهران در اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از کمیسیون های شبه قضایی

درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از کمیسیون های شبه قضایی در دیوان عدالت اداری ممکن است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902900770 مورخ 1392/03/04

                                          رای دیوان

در خصوص درخواست شاکی به اعاده دادرسی نسبت به رای شماره... کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها در پرونده کلاسه... این شعبه نظر به اینکه در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ها پیش بینی شده است و مضافاً شاکی قبلاً نسبت به دادنامه شماره 902904 _ 1391/2/4 صادره از این شعبه درخواست اعاده دادرسی نموده که به شرح دادنامه شماره 902903349_1391/9/7 قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر گردیده است علی ‌هذا درخواست شاکی با ضوابط و مقررات ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری مطابقت نداشته و قرار رد درخواست شاکی صادر می‌شود.

رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

اردلان _بهرامی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


اعاده دادرسی در دیوان - اعاده دادرسی برای دیوان عدالت - نمونه رای اعاده دادرسی
اعتراض به رای قطعی ماده 100,مطابق نمونه رای در قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از کمیسیون ها پیش بینی شده است