شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - اعمال مدرک تحصیلی کارمندان


بهترین وکیل دیوان عدالت-وکیل پایه یک دیوان-وکیل دعاوی اداری-وکیل دعاوی ملکی-وکیل کارمندان در دیوان

مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تاثیر آن در رسته شغلی مورد تصدی توجیهی ندارد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 920997090200369

رای دیوان

در خصوص دادخواست خانم (ز.ش) به طرفیت و اداره کل شهرستانهای استان تهران به خواسته اعمال مدرک تحصیلی فوق دیپلم و ارتقاء گروه با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه نامبرده با مدرک دیپلم رشته کودک یاری با سمت آموزگار و رشته آموزگار استخدام شده و اخذ مدرک فوق دیپلم در رشته پرورش اسب در تاریخ 89/4/31 در حین خدمت مرتبط با رشته تحصیلی مستخدم نمی باشد و طبق رای وحدت رویه شماره 198_88/3/26 هیات عمومی دیوان مجرد اخذ مدرک بالاتر در طول خدمت الزامی برای تغییر پست سازمانی و ارتقاء گروه و اعمال مدرک ندارد بنابراین خواسته موجه نمی باشند لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی _حسینی طباطبایی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مدرک تحصیلی کارمندان - اعمال مدرک تحصیلی کارمندان - تاثیر مدرک تحصیلی بر پست سازمانی
شرط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر برای کارمندان,مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تاثیر آن در رسته شغلی مورد تصدی توجیهی ندارد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی