خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد تصدیق خسارت


وکیل استخدامی-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل شکایت از سازمانهای دولتی-وکیل شکایت از کمیسیونهای دولتی-وکیل ولیعصر تهران

مرجع رسیدگی : شعبه 50 دیوان عدالت اداری

شاکی :خانم.... طرف شکایت :1_ اداره کل آموزش و پرورش استان...2_ اداره آموزش و پرورش منطقه...

موضوع شکایت و خواسته: مطالبه پاداش پایان خدمت به قیمت روز از تاخیر تادیه پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگی از تاریخ فوت82/6/22 تاکنون به مدت 10 سال

گردشکار : شاکی با تقدیم دادخواستی به خواسته فوق که به شماره 59913 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است به طور چکیده بیان نموده است که شوهرش کارمند رسمی بوده که در اثر سانحه تصادف فوت نموده است که آموزش و پرورش با تاخیر 10 ساله پاداش پایان خدمت وی را پرداخت نموده است و تقاضای پرداخت به نرخ روز را دارد طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه که به شماره 656 مورخ 92/10/14 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده که پاداش پایان خدمت کارمند بر مبنای آخرین حکم زمان اشتغال محاسبه و پرداخت شده است و امکان پرداخت تاخیر تادیه برای پرداختی های دولت نیست اینکه جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی برقرار است که پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین پایان رسیدگی را اعلام و با کمک خواستن از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دیوان

به استناد رای دیوان عالی کشور و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت و تاخیر تادیه به دیون دولت تعلق نمی گیرد و تنها به دیون متعلق به اشخاص حقوق خصوصی تعلق می‌گیرد پرداخت به قیمت روز نیازمند تصریح قانونگذار می باشد که دلیل قانونی ارائه نشده است بنابراین امکان اجابت خواسته فراهم نیست و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

برای مطالعه نمونه آراء بیشتری در امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


خسارت دیر کرد حقوق کارمندان - خسارت تاخیر پاداش پایان خدمت - وکیل دیوان عدالت اداری
خسارت تاخیر تادیه در پرداخت پاداش پایان خدمت کارمندان,به استناد رای دیوان عالی کشور و مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت و تاخیر تادیه به دیون دولت تعلق نمی گیرد و تنها به دیون متعلق به اشخاص حقوق خصوصی تعلق می‌گیر