نحوه اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد اعاده دادرسی


اعاده دادرسی دیوان عدالت-شرایط اعاده دادرسی-قانون اعاده دادرسی دیوان عدالت-نحوه اعاده دادسی-وکیل اعاده دادرسی دیوان عدالت-وکیل متخصص اعاده دادرسی

اعاده دادرسی از دادنامه مبنی بر رد اعاده دادرسی درخواست اعاده دادرسی باید نسبت به دادنامه اصلی صورت بگیرد نه از دادنامه مبنی بر رد اعاده دادرسی. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم میگردد.

شماره دادنامه : 9109970902603004

رای دیوان

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ...این شعبه را نموده است با توجه به مفاد دادنامه مذکور مشخص می‌گردد داد نامه فوق الذکر مربوط به تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه شماره... می باشد بنابراین شاکی می بایست نسبت به دادنامه اصلی تقاضای اعاده دادرسی بنماید و اعاده دادرسی از دادنامه مربوط به اعاده دادرسی فاقد وجاهت قانونی است و دعوا بر فرض ثبوت فاقد تاثیر لازم قانونی می‌باشد لذا مستندا به مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره مستندا به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 26 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه قاسم زاده _حسینیان

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آراء را در اینخصوص بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


اعاده دادرسی در دیوان عدالت - نمونه رای اعاده دادرسی در دیوان عدالت - نمونه رای
نحوه اعاده دادرسی از رای دیوان عدالت اداری,اعاده دادرسی از دادنامه مبنی بر رد اعاده دادرسی درخواست اعاده دادرسی باید نسبت به دادنامه اصلی صورت بگیرد نه از دادنامه مبنی بر رد اعاده