شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


بهترین مشاور حقوقی دیوان عدالت-رای دیوان عدالت اداری-شرایط وکالت در دیوان عدالت-وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری-وکیل ماده ۷۷ شهرداری

کارآموز وکالت تنها با امضای وکیل سرپرست خود می تواند در دیوان اقامه دعوا نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه: 9109970903102029

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (ص.الف) با وکالت خانم (ز.الف) کارآموز کانون وکلای دادگستری به خواسته صدور دستور موقت بر توقف اجرای رای شماره... کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ها و سپس ابطال آن به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده قطع نظر از ماهیت موضوع نظر به اینکه دادخواست تقدیمی با امضای وکیل محترم یادشده تنظیم و ارائه گردیده است و به موجب ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وکالت در دیوان متوقف بر داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری بوده و کارآموز وکالت بدون امضای سرپرست که دارای وکالت رسمی در دادگستری باشد نمی‌تواند در دیوان عدالت به وکالت از دیگری طرح دعوا نماید لذا هیات شعبه با وصف مراتب فوق دعوای مطروحه را به لحاظ عدم احراز سمت قانونی وکیل شاکی قابل استماع ندانسته به استناد مواد 1، 7، 13 و 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید این قرار قطعی است.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اکابری _رسالتی

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری 09194504079


وکالت تخصصی دیوان عدالت - وکیل پایه یک دیوان عدالت - وکیل برای شکایت در دیوان
شرایط وکالت کارآموز وکالت در دیوان عدالت اداری,کارآموز وکالت تنها با امضای وکیل سرپرست خود می تواند در دیوان اقامه دعوا نماید.