نحوه انتصاب کارمند در صورت حذف پست سازمانی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


حذف پست سازمانی کارمند-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل کارمندان در دیوان-وکیل متخصص تخلفات اداری

با حذف پست سازمانی مستخدم در پستی همطراز قرار می گیرد نه در پستی پایین تر .

در زیر یک نمونه از ارای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد .

شماره دادنامه : 9109970901301856

رای دیوان

نظر به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده و دفاعیات سازمان مشتکی عنه از انجایی که حسب چارت سازمانی پستی که شاکی در آن مشغول فعالیت بوده حذف گردیده است اداره امور عمومی با حذف پست مذکور سبب نخواهد شد که شاکی به پستی که دارای رتبه پایین تر است گماشته شود اساساً تنزل پست بدون صدور حکم از سوی مراجع قانونی از جمله هیات های تخلفات اداری غیر قانونی می باشد .بنابر این بعد از حذف پست شاکی سازمان می بابد او را به پستی منصوب نماید که همطراز با پستی باشد که قبلاً در آن مشغول خدمت بوده و با تغییر ساختار سازمان حقوق مکتسبه شاکی تغییر و یا تنزل پیدا نخواهد کرد از آنجایی که حسب اظهارات شاکی پست وی تنزل پیدا کرده است و در این خصوص سازمان نه در لایحه دفاعیه و نه در دفاعیات نماینده سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه دادرسی مورخ ...دفاع موثری ارائه نداده اند و اظهارات شاکی مصون از تعرض باقی مانده با توجه به حقوق مکتسبه وی سازمان مکلف است که پستی که همطراز با پست سازمانی قبلی وی است ایجاد و نامبرده را به آن بگمارد و بر این اساس اقدام به صدور ابلاغ کار گزینی و برقراری حقوق و مزایای مربوط نماید بدیهی است که پست همطراز به معنای یکنواختی عناوین نخواهد بود و سازمان می باید با توجه به خصوصیات هر یک از رشته ها و رسته ها مربوط پست همطراز با پست قبلی برای شاکی ایجاد و یا در صورت وجود اقدام به نصب وی در آن پست  نمایند .رای صادره قطعی است .

رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری _ مستشار شعبه سبزواری نژاد _ رشیدی

برای مطالعه و نمونه آراء کاربردی بیشتر در امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائیدد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


وکیل دیوان عدالت تهران - وکیل تخلفات اداری تهران - حذف پست سازمانی کارمند
نحوه انتصاب کارمند در صورت حذف پست سازمانی,با حذف پست سازمانی مستخدم در پستی همطراز قرار می گیرد نه در پستی پایین تر .

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی