دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهی ارزی

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه


خسارت دیر کرد دلار-وکیل برای مطالبات چک-وکیل متخصص مطالبات-وکیل مطالبات-وکیل وصول طلب از سازمانها-وکیل وصول مطالبات

دادنامه : 9109972130600714 مورخ 1391/6/19

ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

رای دادگاه آقای(ع.الف.غ) با وکالت آقای (الف.ش) به طرفیت آقای(ن.ف.ر) دعوای مطالبه مبلغ (89/600) دلار و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را اقامه نمود دادگاه اظهارات وکیل ارجمند خواهان و خوانده محترم را استماع نمود مستند دعوای خواهان یک فقره چک بانکی به شماره 53/109 به مبلغ معادل خواسته و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده از سوی بانک محال علیه است و دفاع خوانده به امانی بودن چک و عدم درج تاریخ مردود است چه آن که دلیلی بر امانی بودن چک ارائه نشد و با فرض عدم درج تاریخ تلقی به اعطای وکالت به دارنده جهت درج تاریخ می شود و آنچه ایجاد مسئولیت می‌کند امضاء و صدور چک است که در آن تردیدی نیست بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را صحیح تشخیص می دهد و به استناد مواد 249 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (89/600) دلار که انصراف عرفی به دلار آمریکا دارد به عنوان اصل خواسته و مبلغ (19/133/100) ریال و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا در حق خواهان صادر و اعلام می نماید درخواست خسارت تاخیر تادیه طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است زیرا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ رای وحدت رویه مربوط به حکم قانون قبلی آیین دادرسی مدنی است از شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه به دین آن است که از نوع وجه رایج باشد و ارز وجه رایج نیست و افزایش ارز با توجه به نوسانات اقتصادی در بازار اتوماتیک وار به عمل می آید حکم صادر شده حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران _کلانتریان

برای مطالعه نمونه های بیشتری از آراء محاکم حقوقی در مورد نحوه وصول مطالبات و غیره اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079 


نمونه حکم دادگاه - خسارت دیرکرد طلب ارزی - خسارت تاخیر مطالبات ارزی
دریافت خسارت تاخیر تادیه از بدهی ارزی,ارز وجه رایج کشور نیست و خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی