نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در امور اداری کارمندان


انتقال کارمند-تغییر محل خدمت کارمند-تغییر محل کار کارمندان-قوانین تغییر محل خدمت-مقررات تغییر محل خدمت کارمند-نمونه رای انتقال کارمند-وکالت در امور اداری-وکالت در دیوان عدالت-وکیل امور اداری-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل دعاوی کارمندان

اختیار دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمت

تعیین محل خدمت کارمندان رسمی وفق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیارات دستگاه اجرایی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 1457/89/2

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته بیش از بیست سال سابقه خدمت در دانشکده علوم پزشکی اداره طرف شکایت اشتغال داشته لیکن دانشگاه مشتکی عنه اخیرا بر خلاف میل باطنی نامبرده محل خدمت وی را از اصفهان به مرکز بهداشت درمان شهرستان رامشه تغییر داده است که به موضوع معترض و تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره 200683_ 89/8/10 دفتر این شعبه مبنی بر جابجایی محل خدمت مشارالیه بدون تغییر در رسته شغلی بنا به مقتضیات اداری و صلاحدید می باشد نظر به اینکه اولاً _ تغییر محل خدمت شاکی بر اساس عدم مصلحت ادامه خدمت در شهر اصفهان به شرح مندرج در لایحه دفاعیه مشتکی عنه صورت پذیرفته است ثانیاً_ مطابق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت کارمندان رسمی از اختیارات دستگاه اجرایی ذیربط اداری اعلام گردیده است ثالثا _ بدون تغییر در رسته شغلی شاکی جابجایی انجام گرفته بنا به مقتضیات بنابراین با وصف مراتب تخلف از قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه مشهود نیست لذا خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و در اجرای تبصره ذیل ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری اثر دستور موقت مورخ 89/5/24 صادره از این شعبه ملغی اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 2 دیوان عدالت اداری مهدی لی_حسینی طباطبایی

برای مطالعه آرای بیشتری در امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


تغییر محل خدمت کارمندان - مقررات تغییر محل کار کارمند - نمونه رای تغییر محل کار کارمند
نمونه رای دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر محل خدمت کارمندان,تعیین محل خدمت کارمندان رسمی وفق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیارات دستگاه اجرایی است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی