دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دستور موقت-جلوگیری از اخراج با دستور موقت-دستور موقت اخراج دانشجو-دستور موقت دیوان عدالت-نمونه رای دستور موقت-وکیل برای دستور موقت-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل تهران در دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان

جلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911317/1

رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اخراج شاکی و عدم اجازه تحصیل مشارالیه موجب ورود خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسرخواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 85/3/9 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر اجازه تحصیل نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد بدیهی است در صورتی که طرف شکایت دلیل بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت ارائه نماید طبق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری از دستور موقت صادره رفع اثر می گردد.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی _مولابیگی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای بیشتری در امور دانشجویی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


بهترین وکیل دیوان عدالت - وکیل متخصص امور دانشجوئی - وکیل شکایت از دانشگاه
دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اخراج دانشجو,جلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.