دستور موقت مبنی بر توقف اخراج کارمند با ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه

در شاخه : نمونه آرای دستور موقت دیوان عدالت اداری


بهترین وکیل دستور موقت-جلوگیری از اخراج با دستور موقت-دستور موقت-شرایط صدور دستور موقت-وکیل برای دستور موقت-وکیل تخصصی دستور موقت-وکیل در امور دستور موقت-وکیل دستور موقت دیوان

توقف اخراج کارمند با 15 یا 20 سال سابقه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 1266/2/91

رای دیوان

با توجه به سوابق و مدارک موجود نظر به اینکه اجرای رای مذکور با مجازات اخراج با سابقه 15 سال خدمت موجب خسارت به شاکی می گردد به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت و صدور دستور موقت محرز است لذا به تجویز ماده 15 قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 85/3/9 مجلس شورای اسلامی دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای موضوع خواسته نسبت به شاکی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی _مهدی لی

در صورت تمایل برای مطالعه نمونه های بیشتری از دستور موقت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


دستور موقت برای اخراج - دستور موقت اخراج - نمونه رای دستور موقت دیوان عدالت
دستور موقت مبنی بر توقف اخراج,توقف اخراج کارمند با 15 یا 20 سال سابقه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت است.