دستور موقت در خصوص توقف اجرای رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به رای ماده ۱۰۰-دستور موقت ماده 100-شکایت از رای ماده ۱۰۰-وکیل با تجربه در ماده 100-وکیل با تجربه دیوان-وکیل برای ماده ۱۰۰-وکیل تخصصی ماده صد-وکیل تهران در ماده صد-وکیل در دیوان عدالت-وکیل دعاوی ماده صد-وکیل شکایت از ماده ۱۰۰

توقف اجرای رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر اعاده به وضع سابق با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسر بودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن حائز شرایط صدور دستور موقت ولی پرداخت جریمه مندرج در همان رای حائز این شرایط نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص که توسط وکیل دیوان عدالت اداری به دست آمده تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 1729/29/91

رای دیوان

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی نظر به اینکه قسمتی از رای مذکور مشعر بر اعاده می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و با احراز فوریت و ضرورت امر مستند به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما در خصوص آن قسمت از رای معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1 و 4 آیین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه اردلان_ بهرامی

برای مطالعه نمونه های بیشتری از دستور موقت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : 


دستور موقت برای تخریب - دستور توقف تخریب - توقف حکم تخریب ماده 100
نمونه رای دستور موقت در دیوان عدالت,شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها