تعیین دقیق قانون استخدامی خاص حاکم بر قرارداد

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


شکایت از رای اداره کار-وکیل ابطال رای حل اختلاف-وکیل اداره کار-وکیل پایه یک دادگستری-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تخصصی تامین اجتماعی-وکیل تهران در دیوان عدالت اداری-وکیل دعاوی کارگری-وکیل شکایت از اداره کار

صرف احراز حاکمیت قانون استخدامی خاص درباره شاکی کافی نیست و باید قانون مزبور دقیقاً مشخص شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده : 911969/19

رای دیوان

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه نیز اشاره شده شاکی مشمول ماده 188 قانون کار بوده و قانون استخدامی خاص درباره وی حاکمیت دارد اما مشخص نشده کدام قانون استخدامی درباره وی حاکمیت دارد لازم است از اداره متبوع شاکی استعلام گردد شاکی مشمول کدام قانون استخدامی بوده و دارای چه پست سازمانی در آن اداره بوده است سپس اتخاذ تصمیم گردد فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 19 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه خضرائی_ چاووشی

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آرای دیوان عدالت اداری در امور اداره کار را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


شکایت از رای اداره کار - اعتراض به رای اداره کار - وکیل دیوان عدالت اداری
اعتراض به رای اداره کار,مطابق این نمونه رای صرف احراز حاکمیت قانون استخدامی خاص درباره شاکی کافی نیست و باید قانون مزبور دقیقاً مشخص شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی