تاثیر نیاز سازمان محل اشتغال کارمند در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دادگاه در مورد کارمندان


شرایط فسخ قرارداد پیمانی-فسخ قرارداد پیمانی-قوانین فسخ قرارداد پیمانی کارمند-مشاوره تخصصی دیوان عدالت-مشاوره حقوقی دعاوی دیوان-مشاوره و وکالت دیوان عدالت-مقررات فسخ قرارداد پیمانی کارمند-وکالت دیوان عدالت-وکیل با تجربه در دیوان-وکیل تخصصی کارمندان-وکیل عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان عدالت

نیاز دستگاه اجرایی و فسخ قرارداد

نیاز دستگاه طرف شکایت مانع از فسخ قرارداد پیمانی با اعلام قبلی نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده :1885/89/23

رای دیوان

با عنایت به اینکه آقای (م.د) فرزند (م) با وکالت بعدی آقای (ک.ح) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان زندانهای کشور و اداره کل امور کارکنان و خدمات اداری تقاضای ابطال تصمیم شماره 22/3045/145_89/7/19 مدیر کل امور کارکنان و خدمات اداری زندانهای کشور مبنی بر مخالفت با فسخ قرارداد استخدامی را مطرح نموده است و مدعی است طبق ماده 6 قانون استخدام پیمانی فسخ قرارداد با یک ماه آمادگی قبلی توسط هر یک از طرفین مجاز است در نتیجه تقاضای ابطال تصمیم مذکور را دارد خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است شاکی می‌تواند پس از مهلت مقرر نسبت به فسخ قرارداد به صورت یک‌جانبه اقدام نماید لیکن نیاز سازمان به نیروی موجود و به جهت سرمایه گذاری برای همکاران سبب شده است که با استعفای وی مخالفت شود با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح دادخواست و ضمائم آن علی الخصوص تصمیم مورد اعتراض و با عنایت به لایحه دفاعیه و لحاظ کردن نامه و درخواست قید شده در تصمیم شماره 22/3045/145_ 89/7/19 مدیر کل امور کارکنان و خدمات اداری و با توجه به ماده 6 قانون استخدام کشوری شکایت مطروحه را وارد تشخیص و مستندا به ماده 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه فرجی_ اسکندری_ شریعت فر

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در امور اداری کارمندان اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


فسخ قرارداد پیمانی - شرایط فسخ قرارداد پیمانی - مقررات فسخ قرارداد پیمانی
تاثیر نیاز سازمان دولتی در جلوگیری از فسخ قرارداد پیمانی,نیاز دستگاه طرف شکایت مانع از فسخ قرارداد پیمانی با اعلام قبلی نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی