شرایط تایید آرای هیات مرکزی گزینش در دیوان عدالت اداری

در شاخه : مجموع مقررات و آرای دیوان عدالت در مورد گزینش - نمونه آرای دیوان عدالت اداری در خصوص گزینش


رای در مورد گزینش-مشاوره پرونده های گزینش-مشاوره تخصصی در گزینش-مشاوره تخصصی گزینش-نمونه رای گزینش-وکالت تخصصی در گزینش-وکیل برای شکایت از گزینش-وکیل برای گزینش-وکیل پرونده های گزینش-وکیل تهران در گزینش-وکیل متخصص در گزینش

به جهت عدم یقین و اقناع وجدانی گزارش حراست که مبنای رای بوده و لزوم عدم تعارض قرائن و امارات و انجام تحقیق از منابع موثق رای هیات مرکزی گزینش نقض می گردد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

کلاسه پرونده: 910275/1

رای دیوان

محتویات پرونده حاکی از این است که شاکی نسبت به رای شماره..... صادره از هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش که استخدام قطعی مشارالیه مورد موافقت قرار نگرفته معترض و مدعی است رای مذکور بر اساس گزارش کذب حراست دانشگاه به دلیل اینکه با هم دانشگاهی خود ازدواج قانونی نموده است ولی در آن زمان با هم نامزد شرعی بوده اند و به دلیل فوت برادر همسرش ازدواج و عقد آنها به تاخیر افتاد که همین مبنای گزارش حراست گردیده است و تقاضای رسیدگی نموده است نظر به اینکه مستفاد از ماده 15 قانون گزینش احراز گزینش افراد بر مبنای اقرار و یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق از منابع موثق انجام می گیرد صورت می‌پذیرد و رای گزینش نیز بر همین مبنا صادر می شود و با عنایت به محتویات پرونده شکایت تقدیمی لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و ملاحظه و بررسی پرونده انضباطی مشارالیه که حاکی از این است که تحقیقات انجام شده نه تنها به طور دقیق و کامل نمی باشد بلکه با هم مطابقت نداشته و بعضا معارض یکدیگر می باشند فلذا تحقیقات مذکور موجب حصول اطمینان و اقناع وجدان نیست و بند 2 و یا 4 ماده 2 قانون گزینش که مورد استناد در صدور رای بدوی و تجدید نظر می باشد باید بر اساس قرائن و امارات اطمینان آوری که به طور قاطع موجد یقین و اقناع وجدانی می گردند احراز شود که در مانحن فیه چنین امری مشهود نیست بنابراین به لحاظ نقائص فوق الذکر و نیز رعایت رافت اسلامی در صدر الاشعار نقض و جهت بررسی مجدد و تحقیقات بیشتر به مراعات مفاد ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری به هیات جایگزین ارجاع می گردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون پیش گفته قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی _مولابیگی

اگر تمایل دارید اینجا را برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد گزینش کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


اعتراض به رای گزینش - شکایت ازرای هیات مرکزی گزینش - وکیل متخصص در گزینش
رد صلاحیت در گزینش,اساسا برخی آرای گزینش به جهت عدم یقین و اقناع وجدانی قاضی دیوان عدالت و عدم انجام تحقیق از منابع موثق کافی رای هیات مرکزی گزینش نقض می گردد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها