وضعیت صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری


شکایت از قرارداد در دیوان-مشاوره تخصصی عدالت اداری-مقررات شکایت از سازمانها-وکالت در دعاوی ملکی-وکیل ابطال مصوبات دولتی-وکیل امور ملکی-وکیل با تجربه در اراضی-وکیل برای اعتراض در دیوان-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل پرونده های ملکی-وکیل تنظیم قرارداد-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شکایت از سازمانهای دولتی-وکیل شهرداری تهران-وکیل قراردادهای ملکی-وکیل متخصص مبایعه نامه

رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه :9309970955300053 مورخ 1393/01/27

رای دیوان 

نظر به اینکه مستند شاکی در اقامه شکایت بند 5 قرارداد شماره ...مورخه 83/12/24 در راستای واگذاری قطعی اراضی متنازع فیه می باشد و شرکت خوانده در راستای قرارداد مزبور متعهد به انتقال رسمی موضوع قرارداد شده لذا ایفای تعهدات ناشی از قرارداد خارج از شمول و مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 بوده و در اجرای ماده 48 همان قانون قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی شیراز صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری_ بشارتی فر

رای دیوان

جریان پرونده از این قرار است که شاکی با تقدیم دادخواست به خواسته الزام به صدور سند مالکیت نسبت به یک قطعه زمین در شهرک صدرا به شرح قرارداد نموده و شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی شیراز را صادر نموده است نظر به اینکه حسب مفاد ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع باشد شعبه دیوان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می نماید حالیه با توجه به مراتب فوق با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر این اساس و وفق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد به عمل نیامد علیهذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9209970900701650 مورخ 92/8/19 را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است‌.

رئیس شعبه 3 تجدید نظر دیوان عدالت_ اداری مستشار شعبه اردلان_ مهری

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری در مورد صلاحیت در دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - صلاحیت دیوان عدالت اداری
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری,ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: 1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها و...

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی