مقررات احتساب دوره بهورزی در سابقه خدمت

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - مجموع مقررات و آرای مربوط به سوابق خدمت کارمندان


بهورزی به عنوان سنوات-سنوات بهورزان-سنوان خدمت بهورزان-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پرونده های استخدامی-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل دعاوی سازمانی-وکیل دعاوی کارمندی-وکیل شکایت از سازمانها-وکیل شکایت استخدامی-وکیل شکایت کارمندی-وکیل عدالت اداری-وکیل کارمندان در دیوان

دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت احتساب نمی شود.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

دادنامه : 9309970905600417 مورخ 1393/4/11

رای دیوان

خواسته شاکیه به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای احتساب مدت 8 ماه و 10 روز اشتغال قبل از استخدام رسمی جزو سابقه سنواتی خدمت می باشد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه پاسخ واصله مثبوت به شماره.... دفتر این شعبه نظر به اینکه به دلالت نامه شماره...مورخ 91/5/18 معاون امور بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان کرمانشاه اشتغال مشارالیها از تاریخ 71/1/14 لغایت 71/9/4 جزئی از دوره آموزش دوساله بهورزی بوده و با توجه به اینکه در مقررات موضوعه الزامی در خصوص احتساب دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت ملاحظه نمی گردد بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد رای صادره مستندا به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قطعی است.

رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مهدوی _حسینی طباطبایی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه آرای بیشتری در امور سوابق خدمت اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_ 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - سنوات خدمتی بهورزان -
وکیل متخصص دیوان عدالت اداری,دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت احتساب نمی شود.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی