تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی

در شاخه : مجموع مقررات و آرای مربوط به مشاغل سخت و زیان آور


پی گیری پرونده های تامین اجتماعی-تاثیر انتقال صندوق بازنشستگی-صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی-مطالب در مورد تامین اجتماعی-مقررات تامین اجتماعی-وکالت در تامین اجتماعی-وکیل برای تامین اجتماعی-وکیل پرونده های تامین اجتماعی-وکیل در دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل دیوان عدالت-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص در تامین اجتماعی

عناوین شغلی جزو لاینفک سابقه بوده و ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با انتقال سابقه و تغییر صندوق بیمه ای قابل تغییر نیست.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970955400407 مورخ 1393/03/24

رای دیوان

نظر به اینکه سوابق شاکی ت.ش حسب درخواست خود و پس از پرداخت مابه التفاوت از صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به صندوق تامین اجتماعی انتقال یافته و دفاع صندوق تامین اجتماعی مبنی بر اینکه عناوین شغلی انتقال نمی یابد موجه نیست زیرا منع قانونی در این خصوص وجود ندارد و نمی‌توان سوابق و کارکرد افراد را هنگام نقل و انتقال از صندوقی به صندوقی دیگر از حیث ماهیت سخت و زیان آور بودن تغییر داد و عناوین شغلی افراد جز لاینفک سابقه بوده است لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد رای مذکور به استناد مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه 16 دیوان عدالت اداری_ عبدالمنافی

رای دیوان

ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای شعبه بدوی به شماره ... باشد از ناحیه سازمان تجدیدنظرخواه ابراز نشده و چون رای معترض عنه منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر گردیده است لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می‌گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه جعفری ورامینی_ اسکندری

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در مورد مشاغل سخت و زیان آور اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری_09194504079

بیشتر بخوانید : 


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - مشاغل سخت و زیان آور
تاثیر انتقال صندوق بیمه بر عنوان شغلی,عناوین شغلی جزو لاینفک سابقه بوده و ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با انتقال سابقه و تغییر صندوق بیمه ای قابل تغییر نیست.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها