استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در شاخه : مقررات اجرای آرای دیوان عدالت اداری


اجرای رای دیوان عدالت-اجرای رای هیات عمومی-دیوان عدالت اداری-مشاوره شکایت در دیوان-مقررات اجرای رای دیوان-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت اداری-وکیل شکایت در دیوان-وکیل شکایت در هیات عمومی-وکیل هیات عمومی دیوان

موضوع استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی موضوع ماده 45 قانون دیوان صرفا در خصوص مسئولین ذیربط مصداق داشته و قضات رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از شمول عنوان مستنکف خارج می باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970902300556 مورخ 1392/07/30

رای دیوان

نظر به اینکه (م.ج) در دادخواست تقدیمی علیه مستشار شعبه 23 دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری به موجب استنکاف از اجرای آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طوری که طبق ماده 44 همان قانون برای شعب دیوان نیز لازم الاتباع است را مطرح نموده است در حالی که اولاً موضوع ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص آرای مشابه صادره از شعب مختلف حداقل 5 رای می باشد ثانیاً موضوع ماده 45 قانون مذکور استنکاف مسئولین ذیربط از اجراء رای هیات عمومی است و قضات رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از شمول ماده 45 موصوف خارج می باشند ضمن اینکه در صورت وجود ایراد در رای و یا رسیدگی راهکارهای قانونی پیش‌بینی شده است در نتیجه شکایت به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه فرجی _شریعت فر

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


اجرای رای هیات عمومی - نحوه اجرای رای هیات عمومی - وکیل دیوان عدالت اداری
وکیل تخصصی دیوان عدالت,موضوع استنکاف از اجرای آرای هیات عمومی موضوع ماده 45 قانون دیوان صرفا در خصوص مسئولین ذیربط مصداق داشته و قضات رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری از شمول عنوان مستنکف خارج می باشند.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی