شرایط برقراری مقرری برای کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دادگاه در مورد کارمندان


مقرری برای کارمندان اخراجی-مقرری کارمندان اخراجی-وکیل اعتراض در دیوان-وکیل پرونده های دیوان عدالت-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت کارمندان-وکیل جهت کارمندان اخراجی-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دعاوی کارمندان-وکیل شکایت در دیوان-وکیل کارمندان در دیوان

ماده 11_ برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با هیات های بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط به پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور قطع می‌شود چگونگی اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای معیشت خانواده کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی برقراری مقرری و مستمری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند مورد پیش‌بینی قرار گرفته است شرایط و چگونگی برقراری و پرداخت مقرری به شرحی است که در این ماده آمده است.

مطابق ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای برقراری مقرری و مستمری جهت معیشت خانواده کارمندان محکوم وجود شرایط زیر ضروری است: 1. محکومیت به حکم مراجع قضایی یا با رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات های بازسازی و پاکسازی سابق.

2. محکومیت به اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی تنها خانواده کارمندان محکوم به مجازات اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌توانند از مقرری و مستمری موضوع ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برخوردار شوند علت چنین امری روشن است زیرا در سایر مجازات‌ها یا رابطه استخدامی کارمند با دستگاه متبوع باقی می‌ماند که در اینصورت کارمند با دریافت و حقوق مزایا مشکلی برای تامین معاش و خانواده خود نخواهد داشت و برقراری مقرری یا مستمری موضوعیتی پیدا نمی‌کند یا رابطه استخدامی کارمند با دستگاه مطبوع قطع می‌شود لکن به او وجوهی تحت عنوان حقوق بازنشستگی در صورت محکومیت به مجازات بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه و وجوه ناشی از بازخریدی در صورت محکومیت به مجازات بازخریدی پرداخت می‌گردد که با وجود پرداختی های مذکور معیشت خانواده کارمند تامین می‌شود.

برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری 09194504079


مقرری کارمندان اخراجی - میزان مقرری کارمندان اخراجی - شرایط مقرری خانوده کارمند اخراجی
مقررات مقرری کارمندان اخراجی+در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای معیشت خانواده کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی برقراری مقرری و مستمری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند مورد پیش‌بینی قرار گرفته است

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی