نمونه رای داگاه بابت شکایت تحویل ملک  قبل از تنظیم سند رسمی

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


الزام فروشنده به تحویل مبیع-بهترین وکیل شهرداری-تحویل مبیع-مقررات تحویل مبیع-نمونه رای دادگاه-وکالت پرونده های ملکی-وکالت دعاوی ملکی-وکیل تنظیم مبایعه نامه-وکیل جهت مبایعه نامه-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل دعاوی ملکی-وکیل سرقفلی-وکیل شهرداری تهران

دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.

در زیر دو نمونه از آرای شعب محاکم بدوی و تجدید نظر حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

دادنامه :9209970270100708 مورخ 1392/06/31

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ن.ب به طرفیت ش به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر تحویل یک واحد مسکونی در پروژه‌ی.....نظر به اینکه تحویل مبیع از آثار بیع است و تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود آثار بیع به وجود نمی‌آید. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بدون تنظیم سند رسمی و انتقال رسمی ملک به نام وی را قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید رای دادگاه حضوری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان قدس _ انصاری فرد

رای دادگاه

در این پرونده آقای ن.ب به طرفیت ش از دادنامه شماره 00142 مورخ 92/2/5 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به انجام تعهد تحویل یک واحد مسکونی در پروژه‌ی منتهی به قرار رد دعوا گردیده تجدید نظر خواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی بدون اشکال موثر در نقض می باشد لذا به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد اعتراض دادنامه موصوف تایید می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران _ مستشار دادگاه اهوارکی_ رمضانی

اینجا را کلیک نمائید تا نمونه های بیشتری از آراء محاکم در امور حقوقی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نممونه رای دادگاه - شکایت تحویل ملک از فروشنده - الزام به تحویل ملک
وکیل تخصصی دعاوی املاک,مطابق این نمونه آراء محاکم دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول قبل از تنظیم سند رسمی قابل استماع نیست.