نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص تصرفات اندک و اشتباهی در ملک غیر

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی


خسارت تصرف املاک دیگران-مجازات تصرف بخشی از املاک-مقررات ساخت در ملک دیگری-نمونه آرای ملکی-وکیل امور املاک-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی علیه سازنده-وکیل تخصصی مشارکت ساخت-وکیل دعاوی ملکی-وکیل شهرداری تهران-وکیل علیه سازنده-وکیل علیه شهرداری-وکیل متخصص قرارداد مشارکت

در صورتی که تجاوز به ملک غیر اندک و ناشی از اشتباه باشد به موجب لایحه قانونی جبران خسارت وارده بر املاک دادگاه ابتدائاً حکم به جبران خسارت و اصلاح سند صادر می‌کند و در صورت عدم پرداخت خسارت تعیین شده در مرحله دوم خلع ید و قلع و قمع نسبت به قسمت تحت تصرف به اجرا درمی‌آید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب محاکم حقوقی در این خصوص تقدیم میگردد.

دادنامه : 9209970220101168 مورخ 1392/09/05

رای دادگاه

دعوی خواهان آقای ع.ح با وکالت آقای الف و ... به طرفیت خوانده آقای ن.الف با وکالت آقای ع.ن به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع بنا در پلاک ثبتی شماره48/8081 بخش 11 تهران مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال درخور پذیرش است زیرا مالکیت خواهان و نیز تجاوز خوانده به ملک خواهان به‌موجب نظریه هیئت کارشناسی مثبوت به شماره91/2118 محرز است و اعتراض وکیل خوانده نیز به نحوی نیست که ارجاع امر به هیئت پنج نفره را متضمن باشد لیکن نظر به اینکه میزان تجاوز اندک ناشی از اشتباه بوده علی هذا شمول موضوع ما نحن فیه با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 حکم به پرداخت مبلغ 1/020/000/000 ریال بابت خسارت وارده به ظرف حداکثر دو ماه از ابلاغ حکم قطعی و اصلاح سند بر مبنای نظریه هیئت کارشناسی و نیز پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و نیز پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد بدیهی است که در صورت عدم پرداخت مبلغ خسارت وارده پیش گفته نسبت به اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع اقدام خواهد شد و در خصوص خواسته دیگر خواهان دایر بر مطالبه اجرت المثل نظر به شمول موضوع با لایحه قانونی مارالذکر و صدور حکم بر جبران خسارت وارده در این خصوص رای بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران_ غفوری

در صورت تمایل اینجا را کلیک نمایید تا نمونه آراء محاکم بیشتری در امور ملکی را بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


مجازات تصرف ملک دیگری - جریمه تصرف ملک دیگری - قانون جریمه تصرف ملک دیگری
نمونه رای تصرف اشتباهی ملک دیگری,در صورتی که تجاوز به ملک غیر اندک و ناشی از اشتباه باشد به موجب لایحه قانونی جبران خسارت وارده بر املاک دادگاه ابتدائاً حکم به جبران خسارت و اصلاح سند صادر می‌کند