نحوه صحیح شکایت تغییر حکم بازنشستگی در دیوان عدالت اداری

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دادگاه در مورد کارمندان


بهترین وکیل دیوان عدالت-شرایط تغییر حکم بازنشستگی-شکایت تغییر حکم بازنشستگی-نحوه تغییر حکم بازنشستگی-وکالت تخصصی دیوان عدالت-وکیل اداری کارمندان-وکیل با تجربه دیوان-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل پی گیر دیوان عدالت-وکیل جهت دیوان عدالت اداری-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت تهران

هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستلزم طرح شکایت توامان به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970902202074 مورخ 1391/09/22

رای دیوان

با توجه به مفاد پرونده از آنجایی که مطابق آرای وحدت رویه شماره 362،363،364،مورخه 1390/8/30 و 636 مورخه 1387/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم منوط به طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توام می باشد و شاکی فوق الذکر بر خلاف ضابطه مزبور رفتار کرده است و به این جهت دعوی مطروحه با کیفیت مذکور قابلیت استماع را ندارد فلذا بنابه مراتب مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رای صادره به موجب ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری_ مستشاران شعبه عرفان برومند _فرزد

نمونه های بیشتری از آرای مربوط به بازنشستگی را با کلیک اینجا بخوانید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - اصلاح حکم بازنشستگی
نمونه شکایت اصلاح حکم بازنشستگی,هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستلزم طرح شکایت توامان به طرفیت سازمان متبوع شاکی و سازمان بازنشستگی کشوری است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی