تاثیر ورشکستگی شرکت در صدور حکم بازگشت به کار کارگر

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد روابط کارگری و کارفرمائی


بازگشت به کار کارگر-تامین اجتماعی تهران-وکیل امور تامین اجتماعی-وکیل با تجربه دیوان عدالت-وکیل تامین اجتماعی-وکیل تخصصی دعاوی کارگری-وکیل جهت کارفرما-وکیل دعاوی تامین اجتماعی-وکیل کارگر

در صورت ورشکستگی شرکت یا فعال نبودن کارگاه بازگشت به کار کارگر فاقد وجاهت قانونی است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970901803151 مورخ 1391/09/07

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رای شماره......نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رای معترض عنه را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا بازگشت به کار زمانی وجاهت دارد که شرکت فعال باشد حال آنکه حسب نامه شماره....... اداره تصفیه و امور ورشکستگی استان تهران شرکت ورشکسته بوده و اینکه بازگشت به کار به شرکت ورشکسته به دلیل نبود زمینه کار وجاهت ندارد لذا دیوان به استناد مواد 30،3،2 و 148 از قانون کار و حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض عنه را صادر و اعلام می‌کند این رای برابر مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

رئیس شعبه 18 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه کرمی _شجاعی- نوری

چنانچه تمایل دارید نمونه احکام بیشتری در امور کارگری و کارفرمایی بخوانید اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - حکم بازگشت به کار
حکم بازگشت به کار کارگر,در صورت ورشکستگی شرکت یا فعال نبودن کارگاه بازگشت به کار کارگر فاقد وجاهت قانونی است.