مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان

در شاخه : شکایات مربوط به جانبازان و شهدا در دیوان عدالت اداری


کریمی وکیل دادگستری-کریمی وکیل دیوان عدالت-مبنای از کارفتادگی جانبازان-نحوه پرداخت از کارفتادگی-وکیل برای جانبازان-وکیل برای عدالت اداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل جهت عدالت اداری-وکیل دعاوی جانبازی

مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تاریخ صدور رای از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بوده و این حکم به جانبازانی نیز که قبل از تاریخ تصویب بند 68 قانون بودجه سال 91 در 91/2/30 از کار افتاده شده اند تسری می یابد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970905100074 مورخ 1392/02/14

رای دیوان

شاکی با تقدیم لایحه در دبیرخانه حوزه ریاست به شماره ثبت شده تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه شماره 1123_89/5/3 نموده است هرچند نامه شماره...مورخ 80/11/25 از کار افتادگی کامل شاکی را اثبات می نماید ولی از تاریخ مذکور شاکی حقوق و مزایای حالت اشتغال را دریافت نموده و معوقه ای نمانده تا حال وصول آن را طلب نماید و از جهت فقدان دلیل برای اثبات از کار افتادگی رای معترض عنه صحیحا صادر نگردیده است و با اختیار مستفاد از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود ولی درباره خواسته شاکی مبنی بر پرداخت حقوق معوقه حالت اشتغال از تاریخ تصویب قانون سال 1372 تا برقراری حقوق حالت اشتغال با توجه به مطالب پیش گفته شده و با استناد به بند 124 قانون بودجه سال 90 و بند 68 قانون بودجه سال 91 که حکم این بند را به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کار افتاده شده اند تسری داده است خلاف قانون تشخیص فلذا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه یک تشخیص دیوان عدالت اداری _مستشاران شعبه اشراقی _درزی رامندی _شریعت فر _دلاوری( اقلیت)

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در امور حقوق اداری جانبازان و خانواده شهداء اینجا را کلیک نمائید.

کریمی  وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه حکم - نمونه حکم دیوان عدالت اداری - حقوق از کارافتادگی جانبازان
مبداء پرداخت حقوق از کار افتادگی جانبازان,مبدا پرداخت حقوق از کار افتادگی کلی جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال تاریخ صدور رای از کار افتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بوده و این حکم به جانبازانی نیز که قبل از تاریخ تصویب بند 68 قانون بودجه سال 91 در 91/2/30 از کار افتاده شده اند تسری می یابد.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها