تفاوت تخلف اداری کارمند با جرم

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


تخلفات اداری کارمند-تفاوت جرم با تخلف-مجازات تخلفات اداری کارمند-مشاوره تخصصی تخلفات اداری-وکیل امور تخلفات-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل با تجربه در تخلفات-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل پرونده های تخلف اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل تخلفات اداری تهران-وکیل دعاوی تخلف اداری-وکیل کارمندان در تخلف اداری

1. تخلف اداری به اعمال و رفتار نادرست مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری از سوی او اطلاق می شود و اعمال و رفتار ارتکابی مغایر نظم و انضباط اداری یک سازمان محسوب می شود ولی موضوع جرم نظم عمومی جامعه را در بر می گیرد.

2. آثار سوd تخلف اداری محدود منحصر به یک سازمان است و در خارج از آن سازمان موضوعیت پیدا نمی کند لکن آثار سوء جرم به نظم عمومی جامعه مربوط می‌شود.

3. وجود سه رکن مادی معنوی و قانونی برای تحقق جرم ضرورت دارد ولی در تخلف اداری عنصر معنوی هر چند ممکن است وجود داشته باشد ولی بر قصور یا تقصیر کارمند مبتنی است و ممکن است قصد ارتکاب وجود نداشته باشد ولی عمدی و غیرعمدی بودن تخلف و داشتن یا نداشتن سوء نیت می تواند در میزان مجازات موثر باشد.

4. رابطه جرم و تخلف اداری عموم و خصوص من وجه است یعنی هر جرمی تخلف اداری هم محسوب می شود مانند اختلاس و ارتشاء ولی هر تخلفی جرم نیست مثل غیبت ترک خدمت در خلال ساعت موظف اداری با این توضیح که برخی از اعمال ارتکابی کارمند هردو جمعه اداری و جرم را دارد و اعمال ارتکابی هم به عنوان جرم در مرجع قضایی قابل تعقیب است و هم به عنوان تخلف اداری قابلیت طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را دارد.

5. رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضایی ولی رسیدگی به تخلفات اداری در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد.

6. در تخلف اداری مرتکب فعل مستخدم دولت ولی در جرم مرتکب جرم می تواند مستخدم دولت نباشد به عبارت دیگر مرتکب جرم می تواند از بین تمام اقشار جامعه باشد ولی مرتکب تخلف اداری الزاما از بین قشر خاصی از افراد جامعه مستخدمین دولت می‌باشند.

7. مجازات ها در تخلفات اداری صرفاً جنبه اداری دارد و وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارمند را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مجازات ها در جرم متوجه جان و مال و آزادی افراد می باشد اگر تخلف تخلف اداری جنبه جزایی هم داشته باشد میتواند هر دو مجازات را شامل شود مثل اختلاس که می‌تواند به محکومیت فرد به انفصال دایم از خدمات دولتی و یا زندان و جریمه منجر شود.

8. تعقیب تخلف اداری مشمول مرور زمان نمی شود ولی تعقیب جرم مشمول مرور زمان می‌شود و مدت آن در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری معین است و پس از گذشت مدت مذکور قابل تعقیب نمی باشد.

9. اجرای رای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری همانند تعقیب مشمول مرور زمان نمی شود ولی اجرای رای مرجع قضایی در مورد جرم مشمول مرور زمان می‌شود و پس از گذشت مدت مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت اجرا را از دست می دهد.

10. در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد امکان عفو یا عدم عفو متخلف حکمی وجود ندارد ولی در مورد جرم در قوانین مربوطه از جمله بند 11 اصل 110 قانون اساسی ترتیب خاصی برای عفو یا تخفیف مجازات محکومین پیش بینی شده است به نظر هیات عالی نظارت موارد ارفاق یا تخفیف در مجازات از طریق بند د ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل اعمال است مقام معظم رهبری نیز با توجه به اختیاری که دارند می‌توانند محکوم به تخلف اداری و مجازات های تبعی و تکمیلی آن را مورد عفو قرار دهند.

برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی.

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079


تفاوت جرم با تخلف اداری - فرق جرم با تخلف - تفاوت تخلف اداری با جرم
وجوه افتراق تخلف اداری با جرم,رابطه جرم و تخلف اداری عموم و خصوص من وجه است یعنی هر جرمی تخلف اداری هم محسوب می شود مانند اختلاس و ارتشاء ولی هر تخلفی جرم نیست مثل غیبت ترک خدمت در خلال ساعت موظف اداری...

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها