معنای کدهای تعیین شده در فرم خلاف ساختمان

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


انواع کد فرم خلاف-فرم خلاف ساختمان-کدهای فرم خلاف ساختمان-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-مشخصات فرم خلاف ساختمان-مقررات فرم خلاف ساختمان-وکیل امور ساختمانی-وکیل برای شکایت ساختمانی-وکیل برای ماده ۱۰۰-وکیل برای ماده صد-وکیل تخصصی ماده 100-وکیل تخلفات ساختمانی-وکیل دعاوی ماده ۱۰۰

براساس بخشنامه شماره 21303/3/34/2594 مورخ 76/12/4 وزارت کشور فرم های اعلام وضعیت خلاف ساختمانی به شرح جداول ارائه شده می باشد وفق بخشنامه مذکور خلاف های ساختمانی در 11 کد خلاصه شده اند که عبارتند از :

کد 1 بنای مسکونی در حد تراکم در کاربری مربوطه

کد2 بنای مسکونی مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه

کد 3 بنایی غیر مسکونی مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه

کد4 بنای غیر مسکونی در حد تراکم در کاربری مربوطه

کد5 بنای مسکونی غیر مجاز در کاربری مغایر

کد6 بنای غیر مسکونی غیر مجاز در کاربری مغایر

کد7 بنای بدون مجوز مبتنی بر کاربری مصوب در حریم شهر

کد8 بنای بدون مجوز مغایر با کاربری مصوب در حریم شهر

کد9 پارکینگ کسر شده

کد10 اصلاحی و پخ و طرح رعایت شده

کد11 سایر موارد منظور از کاربری مربوطه کاربری مصوب ملک در طرح توسعه ی شهری ابلاغ به شهرداری مانند طرح جامع، طرح تفصیلی و طرح هادی می باشد و کاربری مغایر کاربری ایجاد شده در ملک بر خلاف کاربری مصوب آن در طرح توسعه ی شهری می باشد بنای غیر مسکونی شامل تجاری اداری صنعتی و... می باشد.

منظور از پارکینگ کسر شده تعداد و در پی آن مساحت پارکینگ تامین نشده که مورد نیاز برای ملک بوده میباشد که بر اساس تبصره 5 ماده صد رسیدگی می شود. منظور از کد 10 عدم رضایت عرض گذر مجاور و عدم رعایت مقدار اصلاحی ملک می باشد که در طرح توسعه ی شهری مقدار آن مشخص شده است ضوابط طرح و پروفیل عرضی معابر خلاف در این حالت بر اساس تبصره 6 رسیدگی می شود.

منظور از تراکم ذکر شده در کدهای خلاف تراکم پایه‌ی تعیین شده در طرح توسعه ی شهری می باشد که معمولا 120 درصد است خلاف های کد 1 و 2 در صورت ساخت بنا مازاد بر پروانه بر اساس تبصره 2 ماده صد کد 3 و 4 در صورت ساخت بنا بدون پروانه ساختمانی بر اساس تبصره 4 ماده صد رسیدگی می شود و در این حالت مقدار بنایی که مازاد بر تراکم می باشد بسته به نوع کاربری بر اساس تبصره 2 و 3 رسیدگی می‌شود کد 7 و 8 در صورت ساخت بنای مسکونی مازاد و پروانه بر اساس تبصره 2 ماده صد و غیر مسکونی بر اساس تبصره 3 رسیدگی می شود و در صورت ساخت بنای مسکونی و غیرمسکونی بدون پروانه بر اساس تبصره 4 رسیدگی می شود.

احداث دیوار در اطراف ملک بدون مجوز نیز تخلف ساختمانی محسوب می شود وظایف شهرداری مندرج در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها مبنی بر رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک نیازی به رای کمیسیون ماده صد ندارد. بند 7 نظریه شماره 7/4995 مورخ 82/6/18 قوه قضاییه نیز بر این نکته تاکید دارد.برگرفته از کمیسیونهای شهرداری-علیرضا میرزائی.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات دیگر در مورد تخلفات ساختمانی اینجا را کلیک نمایید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاویرشهرداری 09194504079


انواع خلاف ساختمانی - معنی کدهای فرم خلاف - منظور از کدهای ساختمانی
معنای کدهای در فرم خلاف ساختمان, وفق بخشنامه مذکور خلاف های ساختمانی در 11 کد خلاصه شده اند که عبارتند از : کد 1 بنای مسکونی در حد تراکم در کاربری مربوطه کد2 بنای مسکونی مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه کد 3 بنایی غیر مسکونی مازاد بر تراکم در کاربری مربوطه...