مرجع اعتراض به تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت در مورد مطبوعات


اعتراض به تصمیمات هیات نظارت مطبوعات-شکایت از رای هیات مطبوعات-هیئت نظارت بر مطبوعات-هیات نظارت بر مطبوعات-وکیل تخصصی دیوان-وکیل شکایت در دیوان-وکیل عدالت اداری-وکیل متخصص دیوان عدالت

مرجع رسیدگی به اعتراض علیه تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات دادگاههای عمومی بوده و این مهم خارج از صلاحیت دیوان است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970900103076 مورخ 1391/12/26

رای دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مطبوعات موضوع اصلاح تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور تصمیمات هیات نظارت قطعی است و این امر مانع از شکایت و اقامه دعوی الزام ذینفع در محاکم نخواهد بود و به موجب آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 23_25 مورخه 90/3/7 و 222مورخه 82/6/16 واژه محکمه نسبت به دادگاه های دادگستری اطلاق می گردد و محاکم صالح ظهور در دادگاه های دادگستری دارد بنابراین با توجه به مراتب بالا ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی محاکم عمومی دادگستری تهران صادر و اعلام می گردد و در خصوص شکایت به طرفیت الف.ذ دایر بر جلوگیری از ارائه نشریه غیرقانونی نظر به اینکه شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد بنابر این شکایت مذکور قابلیت استماع در دیوان نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره وفق ماده 7 قانون مذکور قطعی است.

دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد صلاحیت این مرجع اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت اداری - شکایت از هیات نظارت بر مطبوعات
مرجع شکایت ازهیات نظارت بر مطبوعات,مرجع رسیدگی به اعتراض علیه تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات دادگاههای عمومی بوده و این مهم خارج از صلاحیت دیوان است.