اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدون سند رسمی مالکیت

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


اعتراض به رای ماده ۱۰۰-شکایت از رای ماده صد-شکایت بابت جریمه شهرداری-کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری-نحوه شکایت از شهرداری-وکالت تخصصی شهرداری-وکیل امور شهرداری-وکیل پرونده های دیوان-وکیل تخصصی ماده صد-وکیل دعاوی شهرداری-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل متخصص دیوان عدالت-وکیل متخصص ماده ۱۰۰

احراز سمت محکوم علیه رای

ایراد فقدان سمت از سوی شهرداری با فرض صدور رای به نام شاکی در کمیسیون ماده 100 قابل پذیرش نبوده و از رای به نام شاکی در کمیسیون مثبت سمت وی در طرح دعوی می باشد.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9109970903004525 مورخ 1391/12/22

رای دیوان

کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 وفق آرای...و... نسبت به بنای احداثی آقای ف .ش معترض بوده و برابر آرای مذکور رای قلع و قمع صادر کرده‌اند شهرداری طی لایحه به استناد اینکه شاکی فاقد سند رسمی و ثبتی است درخواست رد شکایت نموده نظر به این که اولاً با صدور رای به نام نامبرده ادعای شهرداری مبنی بر فقد سمت فاقد توجیه نیست. ثانیاً نوع بنا اعم از مسکونی تجاری و... همچنین میزان آن و ایضاً طبقات و سال ساخت نه در آرای کمیسیون و نه در پاسخ شهرداری بیان نشده ثالثا اینکه بنا در کاربری مجاز و در حد تراکم و یا مازاد آن می باشد و تبیین نگردیده و رای به صورت کلی صادر شده و مبهم است فلذا با نقض آن جهت رسیدگی مجدد با بررسی دقیق و با رعایت مفاد این رای به کمیسیون تجدید نظر هم عرض ارجاع می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه محمدی _شریفی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد کمیسیون ماده 100 اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای کمیسیون ماده 100
نمونه رای بابت تخلفات ساختمانی,در صورت صدور رای در کمیسیون ماده 100 به محکومیت مالک ملک با سند عادی با صدور رای به نام وی ادعای شهرداری مبنی بر فقد سمت فاقد توجیه نیست

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها