شرایط انتخاب وکیل از طرف شرکت در دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری


دادخواست شرکتها در دیوان-شرایط وکالت در دیوان-مقررات وکالت در دیوان عدالت-وکالت در دیوان عدالت-وکالت شرکتها در دیوان-وکیل امور شرکتها-وکیل برای شرکتها-وکیل جهت شرکتها-وکیل دعاوی شرکتها

صرفاً افرادی از طرف یک شرکت تجاری حق انتخاب وکیل برای طرح دعوی در دیوان را دارند که در اساسنامه این اختیار به ایشان داده شده باشد در غیر این صورت وکیل فاقد سمت و دعوای او محکوم به رد است.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

رای دیوان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.ح به وکالت از شرکت آلومینیوم ایران به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی نسبت به دادنامه شماره 1657_1392/06/09 صادره از شعبه چهاردهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به اوراق پرونده و اساسنامه شرکت مذکور و اختیارات احصا شده در ماده 37 برای هیات مدیره با رعایت ماده 36 اساسنامه یادشده و آگهی شماره منتشره در روزنامه رسمی مضبوط در پرونده و قرارداد وکالت ارائه شده صفحه 8 نظر به اینکه اولاً اقامه هرگونه دعوای بند 13 ماده 37 اساسنامه از اختیارات هیات مدیره است و انتخاب وکیل نیز با هیات مدیره می باشد ثانیاً در آگهی یاد شده نامی از اختیار افراد قید شده در وکالتنامه برای طرح دعوی یا انتخاب وکیل قید نگردیده است لذا سمت وکیل در طرح و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی محرز نیست و در نتیجه به استناد بند ح ردیف 2 ماده 18 و تبصره ذیل ماده 67 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه یک تجدید نظر دیوان عدالت اداری فرجی_ بختیاری

برای مطالعه نمونه آراء در خصوص نحوه صحیح طرح دعوی در دیوان عالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079


نحوه وکالت در دیوان - شرایط وکالت دیوان عدالت - وکیل شکایت در دیوان عدالت
چگونه شرکتها در دیوان عدالت وکیل بگیرند,صرفاً افرادی از طرف یک شرکت تجاری حق انتخاب وکیل برای طرح دعوی در دیوان را دارند که در اساسنامه این اختیار به ایشان داده شده باشد در غیر این صورت وکیل فاقد سمت و دعوای او محکوم به رد است.

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها