شکایت از تخلف ساختمانی همسایه

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


متن شکایت از ساخت و ساز همسایه09125253824-نمونه رای ابطال پروانه ساختمانی-شکایت سایه اندازی ساختمان-شکایت همسایه از اضافه بنا-ابطال پایان کار شهرداری-پیشروی ساختمان-متن شکایت پیشروی ساختمان- شکایت از تخلف ساختمانی همسایه-رای دیوان عدالت در خصوص سایه اندازی ساختمان مجاور

شکایت از تخلف ساختمانی همسایه

پس از اخذ پروانه ساختمانی مالک می بایست مطابق با پروانه صادر شده به ساخت و ساز مبادرت نماید و از آنجایی که پروانه احداث بنا با رعایت ضوابط مقرر در طرح های جامع و تفصیلی و اصول شهرسازی صادر می شود ممکن است این پروانه با منافع مالک در تضاد باشد و مالک به منظور تامین منافع خود با تجاوز به منافع جامعه ساختمان را با نظر و سلیقه خود بدون رعایت مفاد پروانه احداث نماید.

وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079

شکایت از تخلف ساختمانی همسایه

فرضا پروانه احداث ساختمان سه طبقه صادر شده و لکن مالک با مواضعه و تبانی با مهندس ناظر ساختمانی و ماموران شهرداری که وظیفه جلوگیری از احداث بناهای غیرمجاز را به موجب تبصره 1 و 7 ماده 100 قانون شهرداری دارند یک طبقه اضافه بر خلاف ارتفاع مصوب در طرح تفصیلی و اصول شهرسازی احداث نماید در صورتی که اگر مهندس ناظر و مامورین شهرداری تخلف مالک را به شهرداری گزارش می نمودند شهرداری می توانست با اخطار به مالک و ارجاع به مامورین اجرایی و عنداللزوم کمک از مامورین انتظامی برای متوقف ساختن احداث بناهای غیرمجاز بر خلاف پروانه اقدام نماید.

لکن این تساهل در اجرای قانون بدان مفهوم نیست که پس از ساخت بنای غیرمجاز شهرداری، سلب مسئولیت از دستگاه‌های نظارتی شود بلکه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری در درجه اول در صورت تخلف مالک از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه مکلف است ضمن پیگیری قانونی مهندس یا مهندسین ناظر و مامورین شهرداری که ناظر ساخت غیرمجاز بودند از صدور پایان کار امتناع و متخلف را بر اساس نوع و میزان تخلف به کمیسیون ماده 100 شهرداری معرفی نماید و این کمیسیون نیز بر اساس تخلف صورت پذیرفته با لحاظ جمیع شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه با استناد به تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 ماده 100 شهرداری مالک را به اخذ جریمه یا با استناد به تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری متخلف را ملزم به انجام اصلاحات و تغییرات نماید و یا با استناد به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری رای به تخریب و انهدام تمام یا قسمتی از ساختمان را صادر نماید و پس از اجرای رای قطعی کمیسیون ماده 100 (و یا پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100)صدور پایان کار از سوی شهرداری مجاز است .برگرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری- محمدرضا دلاوری.محمد حسین دلاوری

اما به هر حال همسایه مجاور به عنوان ذینفع در فرض مجاور بودن و قرار داشتن حدود اربعه ملکش با ملک مجاور به عنوان همسایه می‌تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رای کمیسیون ماده 100 و در فرض تخلف در صدور پروانه نسبت به ابطال پروانه یا پایان کار اقدام نماید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

این مطلب کاربردی را نیز از دست ندهید : مسئولیت خریدار در پرداخت جریمه ماده 100


ابطال رای کمیسیون ماده 100 همسایه مجاور09125253824 - شکایت از تخلف ساختمانی همسایه - شکایت از تخلف ساختمانی همسایه
شکایت از تخلف ساختمانی همسایه09125253824,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها