وظایف گروه های تحقیق هیات های تخلفات اداری کارمندان

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری


گروه تحقیق هیات تخلفات اداری-هیات تخلفات اداری کارمندان-وکیل امور تخلفات اداری-وکیل برای تخلفات اداری-وکیل تخصصی تخلفات اداری-وکیل جهت تخلفات اداری-وکیل شکایت از تخلفات اداری-وکیل متخصص تخلفات اداری-وکیل دیوان عدالت تهران

در ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضمن تجویز استفاده از یک یا چند گروه تحقیق تعیین شرح وظایف آنها به آیین نامه اجرایی قانون ارجاع گردیده است لکن در آیین نامه اجرایی قانون و وظایف گروه های تحقیق احصا نشده است تنها در ماده 14 آیین نامه اجرایی حدود اختیار آنها بیان شده است به موجب ماده مذکور گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیات های بدوی یا تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروه‌های ارجاع شده باشد همچنین تنها در حدودی انجام می‌گیرد که هیات ها معین می کنند. مشخص نشدن شرح وظایف گروه های تحقیق در آیین نامه اجرایی قانون علی‌رغم تصریح ماده 5 قانون به مشخص شدن آن با وجود حکم ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون اشکالی ایجاد نمی کند زیرا طبق ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون گروههای تحقیق مستقلاً نمی توانند وارد بررسی و تحقیق شوند مگر با ارجاع هیات رسیدگی کننده آن هم در حدودی که هیات رسیدگی‌کننده معین می‌کند. بنابراین می توان گفت که وظایف گروههای تحقیق به شرحی است که از طرف هیات رسیدگی کننده معین می شود چنین حکمی مبنی بر تعیین حدود وظایف گروه های تحقیق توسط هیات رسیدگی کننده منطقی به نظر می‌رسد زیرا گروه های تحقیق هویت مستقل وجداگانه ای نسبت به هیات ها ندارند بلکه هویت و موجودیت آنها فرع بر هویت و موجودیت هیات ها بوده و در عرض هیات شناخته نمی شوند و تابع نظر هیات رسیدگی کننده می‌باشند و استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده و صدور رای نخواهد بود در قوانین سابق بر وضع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 تنها در ماده 11 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت خانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1360/07/05 وظایف گروه های تحقیق احصا شده است که قانون مذکور به موجب ماده 23 قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/09 ملغی شده ولی اشاره ای به تشکیل و استفاده از گروه‌های تحقیق توسط هیات ها وجود ندارد در اصلاحیه این قانون تحت عنوان قانون اصلاح قانون هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/07/02 و در ماده 16 الحاقی تشکیل و امکان استفاده از هیات ها از گروه های تحقیق مورد پیش بینی قرار گرفته است این وضعیت در ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 و ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371/09/04 و در ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مورد پیش بینی قرار گرفته است ولی در هیچ کدام از آنها شرح وظایف گروه های تحقیق احصا نشده است بلکه انجام تحقیق در حدودی که هیات های رسیدگی کننده معین می کنند مورد اشاره قرار گرفته است.برگرفته از نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری-دکتر محمد نکوئی

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری و مطالب مربوط به تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


وکیل دیوان عدالت اداری - وکیل متخصص گزینش ادارات - وکیل متخصص تخلفات اداری
تخلفات اداری, در قانون رسیدگی به تخلفات اداری وظایف هیات های تحقیق در رسیدگی به تخلفات احصا نگردیده اماحدود اختیارات آنها مشخص شده به هرحال هیات‌های رسیدگی به تخلفات تکلیفی به ارجاع موضوع به هیات تحقیق ندارند

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها