نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مجموعه مقررات در مورد تخلفات شهری


مجازات قطع درخت همسایه09125253824-شکایت قطع درخت-بازسازی دیوار قدیمی باغ-نمونه رای کمیسیون ماده 7-مجازات قطع درخت-نمونه شکایت قطع درخت-نمونه رای قطع درخت-تعریف باغ-اثبات جرم قطع درخت-مجازات قطع درختان باغ-نمونه رای قطع درختان-نمونه رای مجازات قطع درخت باغ-وکیل تخصصی تغییر کاربری-وکیل دعاوی تغییر کاربری

نمونه رای دادگاه درباره مجازات کیفری قطع درختان باغ

موضوع با توجه به تعریف قانون از باغ قطع اشجار در مواردی فاقد وصف جزایی می باشد.

در پی شکایت شهرداری قم بر علیه یکی از شهروندان مبنی بر قطع اشجار در داخل باغ خود موضوع در دادگاه عمومی مطرح و بر اساس رای دادگاه متهم از اتهام انتسابی تبرئه می گردد و با تجدید نظر خواهی شهرداری پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح و رای دادگاه بدوی به شرح ذیل عیناً تایید می گردد. کلاسه پرونده : 397_10_74 عمومی شماره دادنامه 1045_ 74/7/16

خواهان : شهرداری خوانده : آقای .... خواسته : قطع اشجار

رای دادگاه

در خصوص پرونده کلاسه 397/10/74 ع اتهامی ورثه مرحوم مبنی بر قطع اشجار که تحت نظر قرار گرفت دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه نماینده شهرداری که شکایت خود را در دادسرای سابق تعریف کرده است در دادگاه حاضر و اظهار داشت موضوع از مصادیق تخریب فضای سبز شهری نیست چون تعریف باغ را ندارد نسبت به مساحت و تعداد درخت که در صورتی شاکل تعریف فضای سبز می شود که هر ده متر عرصه یک درخت داشته باشد در حالی که زمین مذکور هر یک صد متر یک اصله درخت دارد لذا دلیل بر اثبات مجرمیت مکفی نیست و حکم بر برائت متهم یا متهمین صادر و اعلام می دارد رای صادره پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه دادگاه عمومی قم

تاریخ : 74/9/18 کلاسه پرونده 482 شماره دادنامه : 415 مرجع رسیدگی : شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران

هیات شعبه آقایان : تجدید نظر خواه : شهرداری شهرستان تجدید نظر خوانده : تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1045 مورخ 74/7/16 شعبه 10 عمومی قم

به تاریخ 74/9/18 در وقت فوق العاده شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه 482/74 تحت نظر با توجه به مندرجات آن و پس از مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهرستان قم نسبت به دادنامه شماره 1045 مورخ 74/7/16 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی قم از حیث برائت اتهام قطع اشجار و با توجه به مندرجات پرونده و لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 59/3/11 شورای انقلاب در مقام بیان مشخصات باغ مشمول قانون مذکور مقرر می دارد که محل هایی از نظر ضوابط باغ شناخته می‌شود که اولاً مساحت آن بیش از پانصد مترمربع بوده حداقل یک اصله درخت غیر مثر و یا در هر 16 متر مربع یک اصله درخت مثر غرس شده باشد و نظر به اینکه حسب توضیحات نماینده شهرداری تجدید نظر خواه در مرحله اولیه تحقیق در جلسه دادرسی مورخ 74/6/20 در خصوص مورد مساحت زمین 4444 مترمربع و نیز تعداد درختان مغروسه در آن 41 اصله بوده که زمین مذکور با لحاظ مدلول تبصره فوق الاشعار وصف باغ را نداشته و نتیجتاً از شمول قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها خارج بوده و قطع اشجار آن قانوناً فاقد وصف جزایی بوده و مرتکب آن قابلیت تعقیب و مجازات را ندارد بنا به مراتب از آنجایی که از ناحیه شهرداری تجدید نظر خواه اعتراض موثر و موجهی که به اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و مالا فسخ آن را ایجاب نماید و به عمل نیامده و دادنامه موصوف با توجه به تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده و استدلال منعکس در حکم وفق موازین قانونی اصدار یافته و خالی از منقصت می باشد. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهرا- قاسم چنگیزی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : انواع تخلفات ساختمانی مطابق قانون شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : رای دیوان عدالت در خصوص سایه اندازی ساختمان مجاور


نمونه رای قطع درختان09125253824 - مجازات قطع درختان - مقررات قطع درختان
اثبات جرم قطع درخت09125253824,به روزترین و جدیدترین نمونه آراء و قوانین مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری را را از ما بخواهید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها