نحوه ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شهرسازی و معماری

در شاخه : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری


ابطال طرح تفصیلی-شرایط ابطال طرح تفصیلی-شکایت از طرح تفصیلی-مرجع تصویب طرح تفصیلی-مقررات شکایت از طرح تفصیلی-نحوه ابطال طرح تفصیلی-وکیل امور دیوان عدالت-وکیل برای دعاوی کمیسیون ماده ۵-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل شکایت از طرح تفصیلی-وکیل شکایت از کمیسیون ماده ۵-وکیل متخصص امور شهرداری- وظایف کمیسیون ماده 5-اعضای کمیسیون ماده 5- کمیسیون ماده 5 شهرسازی

1.منشا قانونی

بر اساس ماده 97 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1334 مصوب 1345/11/27 شورای عالی شهرسازی تشکیل شد در ماده 97 قانون مذکور مقرر شده است به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه های مربوط به امر شهرسازی شورای به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل می شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکا از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

چند سال بعد با تصویب قانون دیگری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شکل گرفت پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و گسترش فعالیت در زمینه تهیه طرحهای جامع شهری با تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 این شورا به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرحهای جامع شهرهای کشور تعیین گردید وفق ماده 5 این قانون وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به عنوان کمیسیون ماده 5 شناخته شد ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 1351/12/22 دو بار به موجب قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1388/1/23 و قانون اصلاح قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1389/4/7 اصلاح شد در حال حاضر متن منقح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر می دارد

بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان با تخصص معماری و شهرسازی بدون حق رای انجام می شود تغییرات نقشه های تفضیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی برسد. تبصره 1_ بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه کمیته فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد.

تبصره 2_ دبیرخانه کمیسیون در سازمان مسکن و شهرسازی استان می باشد تبصره 3_ در مورد شهر تهران معاونین ذیربط وزرای مسکن و شهرسازی کشور نیرو جهاد کشاورزی و معاونین روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران رئیس کمیسیون و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای اعضای کمیسیون میباشند محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با 4 رای موافق معتبر است. تبصره 4 _ در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رئیس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذیربط شرکت خواهد نمود

در سال 1378 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس آن نحوه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری مشخص گردید بند 8 ماده 3 آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در این آیین نامه کمیسیون طرح تفصیلی نامیده می شود. آرای این کمیسیون مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در این دیوان عدالت اداری هستند.

برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 5 شهرسازی، اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 - کمیسیون ماده 5 شهرسازی - اعضای کمیسیون ماده 5
نحوه ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5,مرجع تصویب و تغییر طرح های تفصیلی شهر ها بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها