تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

در شاخه : انواع اراضی از منظر حقوقی و فقهی - اراضی موات


نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری- نمونه رای کمیسیون ماده 12-تاثیر باغ شدن زمین موات-تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها-مشاوره تخصصی تغییر کاربری-وکیل امور تغییر کاربری-وکیل برای تغییر کاربری-وکیل تخصصی عدالت اداری-وکیل متخصص تغییر کاربری-وکیل متخصص زمین شهری-وکیل اراضی موات-وکیل شکایت از زمین شهری-وکیل کمیسیون ماده 12-وکیل دیوان عدالت اداری

تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

الف) تعیین موات بودن زمین، مجوز آن نخواهد شد که وزارت مسکن وضع موجود زمین را خارج از ضوابط و مقررات تغییر دهد کما اینکه زمینی که در حال حاضر به صورت باغ درآمده لکن به استناد قوانین و با توجه به نکات یاد شده در بند قبل به مالکیت دولت درآمد به اعتبار موات بودن در زمان تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات مجوز این نخواهد بود که وزارت یادشده کلیه درخت های موجود در باغ را قلع و قمع نماید و باید مفاد لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز را به اجرا گذارد.

بنابراین هرچند وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به وضع موجود زمین و به اعتبار موات بودن آن در سال 1358 به عنوان مثال سند مالکیت زمین را به نام دولت می نماید مع هذا نمی‌تواند لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز را نادیده بگیرد نمی تواند مانع اجرای قانون حفظ کاربری در فاصله بین محدوده قانونی تا حریم استحفاظی باشد و باید دخل و تصرفات او با توجه به سابقه زراعی یا باغ بودن ولو اینکه این سابقه بعد از سال 1358 ایجاد شده باشد و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت پذیرد.

ب) وظیفه وزارت کشاورزی تعیین و تشخیص مالکیت نبوده و منظور از وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها خصوصاً با توجه به اینکه قانونگذار تاریخی را برای باغ بودن یا زراعی بودن اعلام نکرده همین است که زمین به هر دلیل و لو با تصرف غیر ماذون و فردی که مالک نیست تبدیل به باغ شد این وضعیت جزء با تصویب کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ قابل تغییر نباشد. بنابراین تصمیمات وزارت کشاورزی نیز در مورد زراعی بودن زمین موجب نخواهد شد لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری با قوانین اراضی شهری و زمین شهری مخدوش یا غیرقابل اجرا شود خصوصاً که این مسئولیت در سال 74 به وزارت کشاورزی محول شده و همانطور که ذکر شد طولانی بودن سابقه زمین در تصمیم گیری وزارت کشاورزی موثر در مقام نیست بلکه همین قدر که زمین از دوره‌ای به زراعت یا باغ تبدیل شده باشد وزارت کشاورزی می‌تواند قانون حفظ کاربری را در مورد آن اعمال نماید و به همین جهت عملاً وزارت کشاورزی تبصره 2 ماده 1 قانون حفظ کاربری را جز در مواردی که تقاضای تغییر کاربری شده یا دخل و تصرف مغایر با قانون حفظ کاربری صورت گرفته به اجرا نمی گذارد.برگرفته از علیرضا میرزایی_تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در ملاک عمل.

نمونه آرای دادگاه در مورد کمیسیون ماده 12 زمین شهری(اراضی موات)، اینجا را کلیک نمایید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : متن دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دایر بر موات بودن ملک در دادگاه

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : تعریف اراضی موات از دیدگاه حقوقی


وکیل امور تغییر کاربری-09125253824 - وکیل متخصص زمین شهری - وکیل دیوان عدالت اداری
باغ شدن زمین موات,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها