نمونه رای ابطال کاربری آموزشی در ملک مسکونی

در شاخه : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری


ابطال پایانکار شهرداری-ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵-الزام شهرداری به صدور پایان کار-شکایت از مصوبه کمیسیون ماده 5-شکایت برای پایانکار شهرداری-کمیسیون ماده ۵ شهرسازی-نحوه ابطال کاربری آموزشی-نمونه رای بابت پایانکار شهرداری-وکیل بابت شکایت از شهرداری-وکیل جهت امور شهرداری-وکیل جهت دیوان عدالت-وکیل شکایت از شهرداری-وکیل متخصص شهرداری

صدور پایان کار نسبت به وضع موجود و صدور پروانه احداث بنا در راستای حقوق مالکانه

شعبه 27 دیوان عدالت اداری 89/5/17

شکایت شاکی علیه 1. شهرداری منطقه یک تهران 2. کمیسیون ماده 5 شورای شهرسازی3. آموزش و پرورش شهر تهران به خواسته صدور حکم بر بی اثر بودن طرح آموزشی صدور پایان کار نسبت به وضع موجود و صدور پروانه احداث بنا در راستای حقوق مالکانه

با عنایت به تصویر قرار تامین دلیل به عمل آمده از ناحیه شورای حل اختلاف و مدارک مربوط به حکم دادگاه کیفری 2 قائم مقام کمیسیون ماده صد و نیز با التفات به اخطار شهرداری به مالکان ملک موصوف دایر بر پرداخت جریمه و با توجه به پرداخت جریمه توسط مالکین که همگی حاکی از طی مراحل قانونی صدور پایان کار بنای مبحوث عنه دارد شکایت وارد تشخیص و حکم الزام شهرداری به صدور پایان کار صادر می گردد.

خلاصه پرونده

شکات در شکایت خود ابراز داشته‌اند کاربری ملک ایشان از ابتدای مسکونی و مورد استفاده مسکونی نامبردگان بوده و کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی طی مصوبه شماره 218 پیش از انقلاب اسلامی کاربری آن را آموزشی تعیین نموده اما تا کنون طرح مصوب به اجرا در نیامده و نتیجه این موضوع مشمول مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری میباشد که بر اساس آن در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر 5 سال مالک از کلیه حقوق و مزایای مالکانه بهره‌مند خواهد بود شکات در این مورد به دوره هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد دارند و خواهان صدور حکم بر بی اثر بودن طرح آموزشی اند همچنین شکات با استناد به تصویر قرار تامین دلیل به عمل آمده از ناحیه شورای حل اختلاف و مدارک مربوط به حکم دادگاه کیفری 2 قائم مقام کمیسیون ماده صد مبنی بر اتخاذ تصمیم در مورد مستحدثات پلاک ثبتی موضوع دادخواست و نیز با التفات به اخطار شهرداری به مالکان ملک موصوف دایر بر پرداخت جریمه و با توجه به تصویر فیش بانکی مربوط به پرداخت جریمه توسط مالکین که همگی حاکی از طی مراحل قانونی صدور پایان کار بنای مورد اشاره دارد خواسته‌ی دیگری مبنی بر صدور پایان کار نسبت به بنای موجود در ملک موصوف را دارند.

رای دیوان

با عنایت به محتویات اوراق پرونده و مداقه در مفاد آنها نظر به اینکه بر اساس سند رسمی منضم به دادخواست تقدیمی مالکیت شاکی نسبت به پلاک ثبتی شماره 3/377 محرز بوده و با التفات به این که کاربری ملک موصوف از ابتدای مسکونی و مورد استفاده مسکونی نامبردگان بوده و از طرفی کمیسیون ماده 5 و شورای عالی معماری و شهرسازی طی مصوبه شماره 218 پیش از انقلاب اسلامی کاربری آن را آموزشی تعیین نموده که تاکنون طرح مصوب به اجرا در نیامده و نتیجه این موضوع مشمول مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری های مصوب سال 1367 و اصلاحیه آن در سال 1380 می باشد که بر اساس قانون مرقوم در صورت عدم اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر 5 سال مالک از کلیه حقوق و مزایای مالکانه بهره مند خواهد بود چنان که مفاد آراء شماره 169_81/6/16 و 489_85/7/2 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز محیط موضوع می باشد لذا مستندا به مراتب ویژه صراحت آراء هیات عمومی پیش‌گفته با منفی دانستن اثر طرح مصوب حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی جهت تجدید بنای ملک مبحوث عنه صادر و اعلام می گردد و در خصوص خواسته دیگر وکیل شکات مبنی بر صدور پایان کار نسبت به بنای موجود در ملک موصوف با عنایت به تصویر قرار تامین دلیل به عمل آمده از ناحیه شورای حل اختلاف پیوست پرونده و مدارک مربوط به حکم دادگاه کیفری 2 قائم مقام کمیسیون ماده صد به شماره 1249_ 66/6/16 مبنی بر اتخاذ تصمیم در مورد مستحدثات پلاک ثبتی موضوع دادخواست و نیز با التفات به اخطار شهرداری به مالکان ملک مصوب دایر بر پرداخت جریمه و همچنین توجها به تصویر فیش بانکی مربوط به پرداخت جریمه توسط مالکین که همگی حاکی از طی مراحل قانونی صدور پایان کار بنای مبحوث عنه دارد و بعد از جری تشریفات معمول اداری استنکاف شهرداری طرف شکایت از صدور پایان کار فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف مقررات مربوطه که یکی از وظایف شهرداری ها را صدور پایان کار مقرر داشته می باشد لذا توجها به مراتب در خصوص این خواسته وکیل شرکت نیز شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام شهرداری موصوف به صدور پایان کار صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

یرای دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - نمونه رای بدوی
ابطال کاربری در کمیسیون ماده 5,در صورت تصویب طرح کاربری در کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری و عدم اجرای آن در موعد مقرر می توان علیه شهرداری و کمیسیون ماده 5 شهرسازی و همینطور مرجعی که طرح به نفع او تصویب شده نسبت به ابطال پروانه کاربری تعیین شده در دیوان عدالت اداری اقدام نمود

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها