بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور

در شاخه : مجموع مقررات و آرای مربوط به مشاغل سخت و زیان آور


بهترین وکیل شهرداری-مشاغل سخت و زیان آورن-نمونه رای مشاغل سخت و زیان آور-وکیل امور شهرداری-وکیل تخصصی دیوان عدالت-وکیل تهران در دیوان عدالت-وکیل دعاوی دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت-وکیل دیوان عدالت در تهران-وکیل عدالت اداری

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواه : آقای ج.ف تجدید نظر خوانده : اداره کل تامین اجتماعی خوزستان تجدید نظر خواسته: اعتراض به دادنامه شماره 770_93/4/21 صادره از شعبه 12 بدوی دیوان گردشکار : تجدیدنظرخواه دادخواستی به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور تقدیم دیوان عدالت اداری می نماید که پرونده به شعبه بدوی مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه پیوست دادخواست اقدام به اعلام پاسخ نموده است و در نهایت شعبه بدوی با بررسی دلایل طرفین داد نامه معترض عنه رای به رد شکایت صادر و پس از ابلاغ رای دیوان تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره را می نماید و دادخواست تجدیدنظر توسط معاون محترم دیوان به این شعبه ارجاع می‌شود و پس از ثبت به کلاسه فوق در این شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم بر رسیدگی در شعب تجدید نظر دیوان به دعوا رسیدگی شد و اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشای رای می‌نماید.

رای شعبه پنجم تجدید نظر دیوان

با توجه به سمت تجدید نظر خواه و میزان سابقه بیمه پردازی و تایید مشاغل وی از سوی کمیته تعیین و تطبیق شغل سخت و زیان آور مشارالیه واجد شرایط مقرر در تبصره های ذیل مانند 76 قانون تامین اجتماعی و استفساریه جز 1 بند ب تبصره 2 ماده 76 از همین قانون مصوب92/9/3 می باشد و از آنجایی که به موجب بخشنامه شماره 49/5 مستمری ها وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جزوه بند 2 ماده 12 آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور که غیبت غیر موجه بیش از ده روز در سال را به موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور می دانست را حذف نموده است بنابراین اعتراضات تجدیدنظرخواه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترض به حکم به الزام تجدیدنظرخواه به بازنشستگی ناشی از اشتغال به شغل سخت و زیان آور به استناد به ماده 71 قانون دیوان صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- محمد ساریخانی

دانستن مطالب بیشتر در این مورد اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079


نمونه رای مشاغل سخت و زیان آور - نمونه رای بدوی دیوان - نمونه رای تجدید نظر دیوان
نمونه رای دیوان عدالت اداری,در خصوص تاثیر غیبت بیش از ده روز در سال به صورت غیر موجه که موجب ضایع شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور می باشد

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها