نمونه رای انفصال موقت سردفتر از سوی رئیس سازمان ثبت

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت


انفصال موقت سردفتر-محکومیت انفصال ۶ ماهه سردفتر-محکومیت موقت سردفتر-نمونه رای انفصال سردفتر-نمونه رای انفصال سردفتر اسناد رسمی-وکیل با تجربه در دیوان عدالت-وکیل با تجربه در شهرداری-وکیل خوب دیوان عدالت اداری-وکیل خوب شهرداری-وکیل متخصص شهرداری-وکیل ماهر دیوان عدالت

چنانچه پس از اعمال اختیار قانونی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به سلب صلاحیت و انفصال شش‌ماهه سردفتر دادگاه انتظامی صلاحیت وی را استصحاب نماید. تصمیم رئیس سازمان ثبت باطل می‌شود.بنابراین بر اساس تبصره ذیل ماده 42 و همینطور  قانون استفساریه این تبصره رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بر اساس اختیار تبریزی به وی از طرف رئیس قوه قضاییه می تواند سن و بدون مراجعه به محکمه نسبت به انفصال موقت 6 ماهه سردفتر تصمیم گیری  نماید.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970902300196 مورخ 1392/02/23

رای دیوان

با توجه به اینکه آقای (م.ن) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای الغا و ابطال انفصال 6 ماهه موضوع ابلاغیه شماره... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک را مطرح نموده است و مدعی است انفصال مذکور بر خلاف قانون اساسی است زیرا مجازات باید از طریق دادگاه صالح صورت پذیرد مضافا اینکه مجازات کردن افراد بدون اثبات تخلفات وی عقاب بلابیان است و آن بر خلاف شرع و قانون است خوانده در لایحه دفاعیه موصوف اعلام داشته است خواهان متهم است به اتهامات مذکور در نامه شماره... اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران و گزارش کارشناسی مورخ 1388/12/16 امور اسناد که با عنایت به تصمیم مورخ 89/3/16 هیات بررسی صلاحیت علمی و عملی و تعلیق سردفتران و دفتریاران که ریاست سازمان طی نامه مورخ 89/4/24 دستور اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی را صادر و با اختیار تفویضی و تبصره ذیل ماده 42 مذکور تصمیم به انفصال 6 ماهه موقت را اتخاذ نموده است لذا اقدامات یادشده و قوانین و مقررات اصدار یافته است و تقاضای رد شکایت را دارد با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه و مقررات و قوانین استنادی با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی اختیار انفصال موقت تا شش ماه را بدون مراجعه به دادگاه به ریاست محترم قوه قضاییه داده است و مطابق ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 75/3/6 مجلس شورای اسلامی ریاست محترم قوه قضاییه حق تفویض اختیارات را دارد و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با اختیار تفویضی اقدام به اعمال تبصره ذیل ماده 42 یادشده نموده است لیکن با توجه به اینکه اعمال تبصره ماده 42 مقید است به بدو مراجعه به محکمه در حالی که در پرونده حاضر علاوه بر اعمال تبصره ماده 42 و تعیین انفصال 6 ماهه موضوع را به دادگاه انتظامی اعلام و رسیدگی به عمل آمده است و هرچند منتهی به استصحاب صلاحیت سردفتر شده است در نهایت اقدام به انفصال شش ماهه به استناد تبصره ماده 42 و ارسال تخلف به دادگاه انتظامی مخدوش و بر خلاف قانون می باشد لذا به استناد تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و نقض تصمیم مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

فرجی _اسکندری

نمونه آرا و مقررات بیشتر ثبتی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری -09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - انفصال موقت سردفتر با رای رئیس سازمان ثبت
انفصال موقت سردفتر با رای رئیس ثبت,برابر ماده ۴۲ قانون دفاتر اسناد رسمی رئیس سازمان ثبت می تواند راسا و بدون مراجعه به محکمه و بر اساس گزارش کارشناس و هیئت بازرسی نسبت به انفصال موقت سردفتر حداکثر به مدت ۶ ماه اتخاذ تصمیم نماید