ایجاد محدودیت برای مالک قبل از ثبت ملک در فهرست آثار ملی

در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت


بهترین وکیل دیوان عدالت-ثبت ملک برای اثر ملی-مقررات ثبت ملک برای آثار ملی-نمونه رای شکایت از میراث فرهنگی-وکیل برای دیوان عدالت-وکیل تخصصی شهرداری-وکیل خوب دیوان عدالت-وکیل دعاوی دولتی-وکیل شکایت از سازمانهای دولتی- نمونه رای دیوان نمونه رای دیوان عدالت

ثبت ملک در فهرست آثار ملی مستلزم اثبات شئون تاریخی و ملی بنا بوده و ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان اثر ملی فاقد وجاهت قانونی است. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد

شماره دادنامه : 9209970900100077 مورخ 1392/02/07

رای دیوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته مالک پلاک ثبتی شماره...فرعی.... از اصلی....واقع در بخش..... تهران می باشد لیکن اداره طرف شکایت اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به موجب صورتجلسه مذکور ملک موصوف را واجد ارزش تاریخی فرهنگی اعلام کرده و از احقاق حقوق مالکانه نامبرده خودداری نموده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه واصله از اداره طرف شکایت نظر به اینکه حسب اظهارات طرف شکایت در لایحه دفاعیه ملک مورد نظر به عنوان اثر ملی ثبت نگردیده است و با توجه به اینکه شرایط متقابل ثبت طبق قانون حفظ آثار ملی سال 1309 و قانون ثبت آثار ملی سال 1352 بناهایی که تا آخر سلسله زندیه احداث گردیده و واجد شئون ملی یا تاریخی باشد اعلام شده است که در ما نحن فیه طرف شکایت دلیلی بر احراز شئون تاریخی یا ملی ارائه نکرده است و از طرفی ایجاد محدودیت در مالکیت اشخاص قبل از ثبت بنا یا ملک به عنوان آثار ملی فاقد وجاهت قانونی است و علیرغم ابلاغ وقت رسیدگی و دعوت از نماینده حقوقی جهت ارائه دلایل و مستندات در خصوص موضوع در جلسه رسیدگی حاضر نشده بنابراین با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده 30 قانون مدنی و اصل قاعده تسلیط شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر ابطال تصمیم معترض عنه صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است. دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه

مومنی_ مولابیگی

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات بیشتر شکایت از شهرداری برای پروانه اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079


نمونه رای - نمونه رای دیوان - ابطال ثبت ملک در فهرست آثار ملی
ممنوعیت ثبت املاک شخصی در فهرست آثار ملی, قوانین و مقررات مربوط به ثبت ملک اشخاص در فهرست آثار ملی و شرایط محدودیت حقوق مالکانه افراد در صورت ثبت ملک در فهرست آثار ملی