جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری


جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری-اجرای حکم تخریب توسط شهرداری-اعتراض به تخریب در دیوان عدالت-توسط شهرداری-تخلف تخریب ملک توسط شهرداری-کمیسیون ماده 100 شهرداری-ماده 100 شهرداری تهران-مجازات تخریب توسط شهرداری-مقررات ابطال رای تخریب-نمونه حکم تخریب ملک-نمونه شکایت از رای تخریب-وکیل اعتراض به رای تخریب-وکیل امور ماده 100-وکیل با تجربه در ابطال رای تخریب-وکیل تخصصی شکایت از رای تخریب-وکیل جهت ماده 100 تهران-وکیل خوب ابطال رای تخریب-وکیل شکایت از ماده صد-وکیل کمیسیون ماده 100 تهران- وکیل دعاوی ماده 100-وکیل متخصص اعتراض به رای تخریب- نمونه رای تخریب-تخریب ملک توسط شهرداری-	نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به دیوان عدالت اداری

جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری 

جلوگیری از اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده100، مشروط و منوط به صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابراین تا زمانی که دستور موقت از دیوان عدالت صادر نشده و بر فرض طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری تخلف اداری محسوب نمی‌شود

آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 مبنی بر تخریب است و این اقدام تخلف تلقی نمی گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903000402 مورخ 1392/02/16

رای دیوان

نظر به اینکه اولاً آقای (ی.ر) در شکایت خود از شهرداری هفتگل مبنی بر احراز تخلف شهرداری دلیلی بر اینکه از ناحیه شهرداری تخلفی صورت گرفته ارائه نکرده است ثانیاً با صرف نظر از اینکه استشهادیه پیوست به وسیله مسئولین مربوطه تایید نگردیده شهادت بر تخریب است و حکایت از تخلف ندارد ثالثا شاکی خود صراحتاً اعلام نموده تخریب بر اساس رای کمیسیون ماده صد صورت گرفته و در این صورت شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون است و اجرای رای تخلف تلقی نمیگردد رابعاً رای کمیسیون نیز ضمیمه نگردیده است. خامسا سند ثبتی نیز تقدیم نشده است سادسا دادنامه مورد استنادی دادگاه نیز پیوست نگردیده است سابعا خواسته مبهم است و اینکه منظور شاکی از احراز تخلف چیست و در چه رابطه ای است دقیقا معلوم و مشخص نیست فلذا در وضع فعلی و مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه محمدی_ شریفی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : جریمه تغییر کاربری مسکونی به اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100


نمونه رای تخریب - تخریب ملک توسط شهرداری - جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری
شکایت از شهرداری بابت تخریب,ما بهترین و جدیدترین قوانین و روشهای کمک به شما در دعاوی اتان را می دانیم کافی است یک بار امتحان کنید و به ما تماس بگیرید

مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی


نمونه دادخواست ها